Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2019 (XI.27.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 27/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01 - 2020. 01. 11


Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

23/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló  27/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint 39/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 27/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) bevezető részében a 39/C. §-ábanszövegrész39/C. § (2) bekezdésébenszövegrészre változik.

2. § Az Ör. 2. § n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

n)  életvitelszerű lakóhely: a Htv. 52. § 8. pontja szerinti lakás, ahonnan a magánszemély

életét szervezi, például rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, és ide tér haza, ott folytatja az életviteléhez szükséges tevékenységeket, mint például az étkezés, főzés, mosás, közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe annak kapcsán, illetve amely elsődleges elérhetőségi címeként, levelezési címeként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.”

3. § Az Ör. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Az adó évi mértéke a 3. § szerinti adóalap esetén 500 Ft/m2.”

4. § Az Ör. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő részben üzleti célt szolgáló építmény vonatkozásában, annak kizárólag nem üzleti célt szolgáló helyiségei után az 56 m2 feletti rész.”

5. § Az Ör. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Jelen szakasz (1)-(3) bekezdései alkalmazása során a mentesség igénybevételéhez valamennyi tulajdonosnak magánszemélynek kell lennie.”

6. § Az Ör. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Az adó évi mértéke – a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 100 Ft/m2.

(2) A HÉSZ-ben „Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz)” és „Ipari terület (Gip)” területként megjelölt övezetben elhelyezkedő telek után az adó évi mértéke 140 Ft/m2

(3)A HÉSZ-ben „beépítésre nem szánt általános mezőgazdasági (Má)”, valamint „gazdasági erdőterület (Eg)” területként megjelölt övezetben elhelyezkedő, az ingatlan nyilvántartásban kivett művelési ágú, külterületi fekvésű ingatlanként bejegyzett telek után az adó évi mértéke 60 Ft/m2.

(4) A HÉSZ-ben „Különleges terület – mezőgazdasági üzem (K-mü)” területként megjelölt övezetben elhelyezkedő telek után az adó évi mértéke

a) az adótárgy 1 hektárig terjedő telekrésze után 50 Ft/m2,

b) az adótárgy 1 hektárt meghaladó telekrésze után 10 Ft/m2.”

7. § Az Ör. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) Az adó évi mértéke a Htv. 26. §-a szerinti adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként – a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - 28.500 Ft.

(2) A 9. § (1) bekezdés szerinti adómértéket - a Htv. 52. § 8. pontjának megfeleltethető építmény kivételével –ingatlanonként egy adótárgy után kell megfizetni.

(3) Nem kell magánszemély kommunális adóját megfizetni

a) azon építmények után, amelyekre építményadó, illetve

b) azon telkek után, amelyekre telekadó

fizetési kötelezettség áll fenn.”

8. § Az Ör. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2,0 %-a.”

9. § (1) Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba és hatályba lépését követő 10. napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az Ör.

a) 2. § a), b), e) i), k) és m) pontja,

b) 10. §-a,

c) 14. §-a.


                        Dr. Szabó Tibor                                       Miklósné Pető Rita

                           polgármester                                                    aljegyzőKihirdetve: 2019. november 27.

                                                                                           Miklósné Pető Rita

                                                                                                       aljegyző