Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017 (III.29.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 30 - 2017. 04. 09

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének 

6/2017.  (III. 29.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Martonvásár Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítására – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:


1.§  Martonvásár Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetésről szóló, többször módosított 6/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2016. évi bevételeit 988.813 E Ft-tal növeli és 2.453.808 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”

2.§  Az ÖR 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2016. évi kiadásait 988.813 E Ft-tal növeli és 2.453.808 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”

3.§ E rendelet 1-11. mellékletei az ÖR azonos számú mellékletei helyébe lépnek.

4.§ (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő 10. napon hatályát veszti.

(2) E rendeletben foglaltakat 2016. december 31-től kell alkalmazni.Dr. Szabó Tibor                                                             Dr. Szabó-Schmidt Katalin

   polgármester                                                                              jegyző


Kihirdetve: 2017. március 29.


                                                                                   Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                         jegyző


Mellékletek