Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018 (IV.11.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 12 - 2018. 04. 13

Martonvásár város Önkormányzata

 Képviselő-testületének

6/2018. (IV.11.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott véleményezésben részt vevő szervek és partnerek egyetértésével a következőket rendeli el:


1.§    (1) Jelen rendelet mellékletei:

            1. melléklet: Szabályozási Terv módosítás

(2) Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) 1. mellékletét képező SZT-1A jelű szabályozási tervlapjának tervezési területre vonatkozó normatartalma helyébe jelen rendelet 1. melléklete szerinti Szabályozási Terv módosítása tervlap tervezési területre vonatkozó normatartalma lép.


2.§    A HÉSZ 22.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(4) Új közforgalom elől elzárt vagy el nem zárt magánút

  1. kertvárosias és falusias lakóterület építési övezeteiben csak legalább 3 új építési telek feltárása esetén alakítható ki,
  2. egyéb építési övezetben
    1. építési telkek feltárása esetén szélességi mérete nem lehet kisebb 6,0 m-nél,

építési teleknek nem minősülő telkek feltárása esetén szélességi mérete nem lehet kisebb 4,0 m-nél.”


3.§    (1) A HÉSZ 44.§ (8) bekezdésben szereplő táblázat a következő rendelkezésekkel egészül ki:

         „(8) A településközpont terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza:


1

AZ ÉPÍTÉSI TELEK


A

B

C

D

E

F

G

H

2

Építési övezeti jele

Beépítés módja

Kialakítható legkisebb területe

(m²)

Kialakítható legkisebb telekszélessége (m)

Legnagyobb megengedhető beépítettsége (%)

Épületeinek legnagyobb épületmagassága (m)

Minimális zöldfelületi aránya (%)

Legnagyobb megengedett terepszint alatti beépítettség (%)

7a

Vt5*

Z

800

14

50

7,5

10

50


(2)       A HÉSZ 44.§ (17)-(21) bekezdésekben a „Vt5 építési övezet” szövegrész helyébe a „Vt5, Vt5* építési övezet” szövegrész lép.


4.§       A HÉSZ 65.§-a a következő, (9)-es bekezdéssel egészül ki.

„(9) [1]Közterületi felszíni gépjármű-várakozóhely (parkoló) és autóbusz megálló huzamos

tartózkodás céljára szolgáló földszinti helyiség homlokzati nyílászárójától számított 2,0

m-en belül nem helyezhető el.”


Záró rendelkezések


5.§    Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

6.§    Hatályát veszti a HÉSZ

a) 22.§ (5) bekezdése,

b) 65.§ (4) bekezdése.
                             Dr. Szabó Tibor                                    Miklósné Pető Rita

                               polgármester                                               aljegyző


Kihirdetve:

Martonvásár, 2018. április 11.


                                                                                            Miklósné Pető Rita

                                                                                                      aljegyző[1]

Az előírás érvényesítéséhez az OTÉK 111. § és a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet alapján az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal hozzájárulása szükséges.

Mellékletek