Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2019 (IX.4.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 05 - 2019. 09. 15

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

19/2019. (IX.4.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló

29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában, továbbá a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 6. § (1) bekezdése az ae) ponttal egészül ki:

„ae) a helyi közlekedés, valamint a távolsági (helyközi) közlekedés költségeihez való hozzájáruláshoz”

2. § Az Ör. 20. § (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) amennyiben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke – a testnevelés, ének-zene, képzőművészet-rajz, vizuális nevelés, technika, dráma, magatartás és szorgalom tárgyak, osztályzatok nélkül - számított tanulmányi átlaga legalább 4,00 vagy a tantárgyi követelményeket legalább 75 %-os szinten teljesítette. Nem részesíthető támogatásban az, aki szöveges értékeléssel rendelkezik.”

3. § Az Ör. 20/A. § (7) bekezdése helyébe a következővel rendelkezés lép:

„(7) Aki a jelen paragrafus (6) bekezdésében foglalt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, annak a pályázat benyújtásától számított kettő évig az e rendelet alapján minden pályázati úton igényelhető települési támogatásban való pályázati részvétele kizárt. Amennyiben a kérelmező elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy kötelezni kell annak egy összegben történő visszafizetésére”

4. § Az Ör. 20/B. § (7) bekezdése helyébe a következővel rendelkezés lép:

„(7) Aki a jelen paragrafus (6) bekezdésében foglalt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, annak a pályázat benyújtásától számított kettő évig az e rendelet alapján minden pályázati úton igényelhető települési támogatásban való pályázati részvétele kizárt. Amennyiben a kérelmező elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy kötelezni kell annak egy összegben történő visszafizetésére”

5. § Az Ör. 22. § (6) bekezdése helyébe a következővel rendelkezés lép:

„(6) Aki a jelen paragrafus (5) bekezdésében foglalt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, annak a pályázat benyújtásától számított egy évig az e rendelet alapján minden pályázati úton igényelhető települési támogatásban való pályázati részvétele kizárt. Amennyiben a kérelmező elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy kötelezni kell annak egy összegben történő visszafizetésére.”

6. § Az Ör. az alábbi 22/B. §-sal egészül ki:

"22/B. § (1) Pályázat útján – évente legfeljebb két alkalommal a Humán Bizottság által kiírt pályázat alapján – köznevelési, felsőoktatási intézménybe vagy munkahelyre való beutazás céljából, Martonvásár várostól legfeljebb 60 km-es körzeten belül a helyi vagy távolsági közlekedéshez szükséges havi vagy éves bérlet megvásárlásához támogatásban részesíthető az a saját jogán igénylő nagykorú pályázó, valamint kiskorú esetében annak törvényes képviselője,

a) aki a településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és nyilatkozata alapján életvitelszerűen itt él,

b) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%- át.

(2) A pályázónak – hivatalosan a munkáltató vagy a köznevelési, felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással - igazolnia kell, hogy az úticélként megjelölt település vonatkozásában munkaviszonya vagy tanulói, hallgatói jogviszonya fennáll.

(3) Jelen paragrafus alapján nyújtott támogatás kizárólag célhoz kötötten, a pályázatban megjelölt utazási költség megfizetéséhez használható fel, és kötelező vele elszámolni legfeljebb a közigazgatási határozat meghozatalától számított 2 hónapon belül.

(4) Aki jelen paragrafus (3) bekezdésében foglalt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, annak a pályázat benyújtásától számított két évig az e rendelet alapján minden pályázati úton igényelhető települési támogatásban való pályázati részvétele kizárt."

7. § Az Ör. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„27. § Életét, testi épségét veszélyeztető, rendkívüli méltánylást érdemlő esetben rendkívüli települési támogatásban részesíthető az is, aki jelen rendelet 25.§ (3) bekezdése, 28. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontja szerinti feltételeket adott évre vonatkozóan kimerítette, a döntéshozó egyéni mérlegelése alapján.”

8. § Az Ör. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Rendkívüli települési támogatás évente háztartásonként legfeljebb 6 alkalommal állapítható meg.”

9. § Az Ör. 28. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A kérelmező személy a részére kifizetett pénzbeli rendkívüli települési támogatás összegével köteles elszámolni legfeljebb a határozat meghozatalától számított két hónapon belül a határozatban foglalt határidőig és módon, a határozatban dátumszerűen megjelölt időszakra, legfeljebb 3 hónapnyi időintervallumban keletkezett számla bemutatásával. Amennyiben a kérelmező elszámolási kötelezettségének a megjelölt határidőig nem tesz eleget, a kérelem beadásának időpontjától számított 2 év időtartamig nem részesülhet rendkívüli települési támogatásban.”

10. § Az Ör. e rendelet 1. melléklete szerinti 11. melléklettel egészül ki.

11. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő 10. napon hatályát veszti.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően induló ügyekben kell alkalmazni.


                         Dr. Szabó Tibor                                                Miklósné Pető Rita

                            polgármester                                                           aljegyző


Kihirdetve: 2019. szeptember 4.

                                                                                                   Miklósné Pető Rita

                                                                                                           aljegyző

Mellékletek