Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018 (II.14.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 2/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 01 - 2018. 05. 11

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló

2/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. § (2f) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (2) bekezdésében és a Gyvt. 21/A. § (3) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. § A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 2/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § E rendelet 2018. május 1. napján lép hatályba és hatályba lépését követő 10. napon hatályát veszti.
                        Dr. Szabó Tibor                                              Miklósné Pető Rita

                          polgármester                                                         aljegyzőKihirdetve: 2018. február 14.

                                                                                                 Miklósné Pető Rita

                                                                                                          aljegyző

Mellékletek