Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2017 (XI.8.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 09 - 2017. 11. 10

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének 

24/2017. (XI. 8.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§  Martonvásár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi bevételeit 1.783.853 E Ft-tal növeli és 4.516.790 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.


2.§  Az ÖR 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi kiadásait 1.783.853 E Ft-tal növeli és 4.516.790 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”

                       

3.§ E rendelet 1- 11. mellékletei ÖR azonos számú mellékletei helyébe lépnek.


4.§ E rendelet 2017. november 9-én lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.
                         Dr. Szabó Tibor                                       Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                           polgármester                                                           jegyző
Kihirdetve: 2017. november 8.                                                                                              Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                              jegyző

Mellékletek