Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016 (VII.13.) önkormányzati rendelete

a helyi értékvédelemről

Hatályos: 2016. 08. 01 - 2018. 04. 11


Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

13/2016. (VII.13.) rendelete

a helyi értékvédelemről


Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdésében, 57.§ (3) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A.§ (2) bekezdésében és a 29.§ (7) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A helyi értékvédelem célja, feladata


1.§ (1) A rendelet célja Martonvásár Város településképi védelme, ennek érdekében építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme. Célja továbbá az építésügyi hatósági engedélyhez kötött és az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési munkákkal kapcsolatban – a helyi adottságok figyelembevételével – a városépítészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények kiegyensúlyozott érvényre juttatása, az épített környezet esztétikus kialakítása, a városkép megőrzésére és formálásra vonatkozó szempontok meghatározása, az építési tevékenységgel összefüggő szabályok előzetes tisztázása és az eljárási szabályok rögzítése.

(2) A helyi értékvédelem feladata

 1. a helyi különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, településképi, táji, építészeti, néprajzi, településtörténeti, régészeti, művészeti, műszaki-ipari, természeti, esztétikai szempontból védelemre érdemes védett értékek – körének számbavétele és meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása, megőrzése, megőriztetése és a lakossággal való megismertetése
 2. a védett értékek károsodásának megelőzése, fenntartásuk, illetve megújulásuk elősegítése.

2.§ A rendelet hatálya kiterjed az 1. mellékletben meghatározott védett értékekre.


2. Értelmező rendelkezések


3. § E rendelet alkalmazása során

 1. Védett településszerkezet: az Önkormányzat által védetté nyilvánított utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód és építési vonal.
 2. Védett településkarakter: az Önkormányzat által védetté nyilvánított a településépítészet jellegzetes elemeinek, valamint szerkezeteinek, formáinak, anyagainak, színvilágának együttese.
 3. Védett településkép: az Önkormányzat által védetté nyilvánított utcakép, az épített és táji környezet együttese. A védett településkép az épített és természetes környezet elemeit egyaránt magába foglalja, így különösen az épülethomlokzatokat, sziluetteket, műtárgyakat, közterületi bútorzatot és burkolatokat. A védett településkép része lehet a terület (területrészek) használati módja.
 4. Védett épületegyüttesek: azok a topográfiailag körülhatárolható épületegyüttesek vagy az épített és természeti környezet együtteseként kialakult kultúrtájak, amelyek történelmi, régészeti, művészeti, tudományos, társadalmi vagy műszaki-ipari szempontból jelentősek, városszerkezeti, városképi szerepük meghatározó, és amelyeket az Önkormányzat védetté nyilvánított.
 5. Védett épület, építmény: az Önkormányzat által védetté nyilvánított olyan épület, építmény, amely a hagyományos településkép megőrzése céljából, továbbá építészeti, településtörténeti, helytörténeti, régészeti, művészeti, vagy műszaki-ipari szempontból jelentős alkotás. A védett épület, építmény fogalmába beletartozik annak minden alkotórésze – ideértve a kiegészítő, illetve külső és belső díszítő elemeket, valamint – amennyiben a védelemre vonatkozó rendelet azt nevesíti, a használati mód is. A rendelet alkalmazása szempontjából védettnek minősül az a telek, annak használati módja is, amelyen a védett épület, építmény áll.
 6. Védett épületrész: az Önkormányzat által védetté nyilvánított olyan épületrész, amely egészében nem védett építményen, építményben helyezkedik el. Védett épületrész lehet különösen az épület tömege, homlokzata, tetőzete, portálja, lépcsőháza, díszítményei, illetve különleges tartószerkezete.
 7. Védett műtárgy: Az Önkormányzat által védetté nyilvánított, a d) és e) pontok alatt fel nem sorolt műszaki alkotás, műtárgy – különösen emlékmű, szobor, síremlék (sírkő), utcabútorzat, díszkút, kerítés.
 8. Védett növényzet: az Önkormányzat által védetté nyilvánított olyan növényzet, amely fajtájánál, koránál, helyzeténél, látványánál vagy valamilyen eseményhez-kötődésénél fogva védelemre érdemes.
 9. Értékvizsgálat: a megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy(ek), szervezet(ek) által készített olyan szakvizsgálat, amely feltárja és meghatározza a ténylegesen meglévő, illetve a település szempontjából annak minősülő értéket, amely védelemre érdemes. A vizsgálatnak tartalmaznia kell a védelemre javasolt érték esztétikai, történeti, valamint műszaki, illetve természeti jellemzőit.
 10. Védett érték károsodása: minden olyan esemény, beavatkozás, amely a védett érték teljes vagy részleges megsemmisülését, karakterének előnytelen megváltoztatását, általános esztétikai értékcsökkenést eredményez.
 11. Főépítész: e rendelet alkalmazása szempontjából az önkormányzat által megbízott főépítész.II. Fejezet

A helyi védettség alá helyezés, annak megszűnésének folyamata


3. A helyi védettség keletkezése és megszűnése


4. § (1) A helyi védettség alá helyezésről, annak megszűnéséről a Képviselő-testület dönt.


(2) A védetté nyilvánításhoz, annak megszüntetéséhez be kell szerezni a főépítész véleményét.

 1. A védettség megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha
  1. a védetté nyilvánított helyi érték megsemmisül,
  2. a védett terület, illetve érték, a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elveszítette,
  3. a védelem tárgya a védelemmel összefüggő szakmai ismérveknek már nem felel meg,
  4. a védett érték magasabb (műemléki) védettséget kap.

(4) A védettség megszüntetésére irányuló eljárásban a védetté nyilvánításra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.


4. Az eljárás megindítása, menete


5. § (1) A helyi védettség alá helyezést, annak megszüntetését bármely természetes vagy jogi személy, írásban a polgármesternél kezdeményezheti. A védelemre településrendezési tervművelet, vagy önálló értékvizsgálat is javaslatot tehet.

(2) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell

 1. a védendő érték megnevezését, szükség esetén körülhatárolását,
 2. pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épület-, illetve telekrész),
 3. a védendő érték rövid leírását (ha lehetséges, dokumentálását, pl. irodalom, fotók),
 4. a kezdeményezés indoklását.

(3) Amennyiben a kezdeményezés hiánypótlásra szorul, és azt az erre vonatkozó felhívás ellenére 15 munkanapon belül nem egészítik ki, a kezdeményezés nem kerül megvizsgálásra, melyről a kezdeményezőt értesíteni kell.

6. § (1) A helyi védettség alá helyezési, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás megindításáról az érdekelteket 5 munkanapon belül értesíteni kell. 

 1. A rendelet szempontjából érdekeltnek kell tekinteni


 1. az érintett ingatlan tulajdonosát, haszonélvezőjét és használóját,
 2. az értékvédelemmel érintett bejegyzett helyi lakossági szervezeteket (alapítványok, egyesületek),
 3. a kezdeményezőt.
 1. A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek 30 napon belül írásban észrevételt tehetnek.
 2. A védettséggel kapcsolatos javaslatot – az erről szóló döntést megelőzően – a helyben szokásos módon 30 napra közhírré kell tenni.
 3. A közhírré tétel időtartama alatt a javaslat és az értékvizsgálat megtekintését bárki számára biztosítani kell.

(6) A helyi védettség elrendelésétől és megszüntetéséről értesíteni kell:

 1. az ingatlan tulajdonosát, haszonélvezőjét, használóját,
 2.  az örökségvédelemért felelős központi államigazgatási szervet,
 3. az illetékes Kormányhivatal Földhivatalát,
 4. az illetékes építésügyi hatóságot,
 5. a kezdeményezőt.

(7) A használó értesítése a tulajdonos útján történik.

(8) A helyi védelem alá vonás, illetve a védelem megszüntetése esetén az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésről vagy törléséről a jegyző gondoskodik, bejegyzés esetén a következő szöveggel: „Martonvásár város Önkormányzata Képviselő-testületének …/201..(….) önkormányzati rendelete alapján helyi védelem alá vont érték.” A késedelmes bejegyzés, vagy annak esetleges elmaradása azonban a védettség hatályát nem érinti.

(9) A helyi védettség alá helyezett értékekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartást közzé kell tenni az önkormányzat honlapján, abba bárki betekinthet.

(10) Ha egy helyi védettség alatt álló értéket műemléki védettség alá helyeznek, a műemléki védetté nyilvánítással egyidejűleg a helyi védelem megszűnik.


III. Fejezet

A védett értékek karbantartása, felújítása, megőrzése


5. A védett értékekre vonatkozó településrendezési és építési előírások


7. § (1) A helyi építési szabályzat településkép alakítására vonatkozó rendelkezésének illeszkedési és közterület-alakítási szabályait a helyi egyedi és területi védelem területein is érvényre kell juttatni.

(2) A védett építményt érintő építési munka esetén az építésügyi hatóság a főépítész közreműködésével meghatározhatja

 1. a tetők, magastetők, tetőfelépítmények kialakítását
 2. bővítmény esetén annak az építési helyen belüli elhelyezését
 3. a portálok kialakítását
 4. a homlokzatképzést és színezést, a felhasználható anyagok körét
 5. a beavatkozással kapcsolatos, a védett értékek rehabilitációjával összefüggő egyéb feltételeket és követelményeket

(3) Az általános érvényű szabályokban, valamint a helyi építési szabályzatban foglaltakon túl, az engedélyezési dokumentációnak tartalmaznia kell

 1. a védett érték beavatkozással érintett részének felmérési dokumentációját,
 2. a munkák által érintett építményrészek és környezet állapotának fénykép dokumentációját.

(4) A helyi védelem alá helyezett védett értéken az egyébként építési engedély nélkül végezhető munkákat is csak a Főépítész hozzájárulásával lehet elvégezni.

(5) A védelemben részesített építmények korszerűsíthetők, (bővíthetők), funkciójuk megváltozhat, ezzel azonban védettségre okot adó értékeik nem csökkenthetők.

(6) Nem adható építési engedély olyan építési munkára, amely a védett érték létét, állagát veszélyezteti vagy azt értékvédelmi szempontból károsan befolyásolja.

(7) A védelem alatt álló értékek megőrzése érdekében – a hatályos építési jogszabályok keretei között – az első fokú építésügyi hatóság kötelezheti a tulajdonost (használót) a védett értékhez nem illeszkedő (idegen) részek eltávolítására.

(8) A helyi védelem alatt álló épület, illetve építmény bontására engedély csak a védelem feloldását követően adható ki.


6. A helyileg védett értékek hasznosítására, fenntartására, átalakítására, bővítésére és bontására vonatkozó általános előírások


8.§    (1) A védett épület belső korszerűsítését, átalakítását, esetleg bővítését a védettség nem akadályozza, sőt, a védelem érdekében elő kell segíteni ezen épületek mai igényeknek megfelelő használatát. A belső átalakításokat az eredeti szerkezet és belső értékek tiszteletben tartásával kell megoldani.

(2) A helyi védett épületen állagmegóvási munkák végzése, felújítás, helyreállítás, korszerűsítés, tetőtérbeépítés, bővítés során az eredeti épület anyaghasználatát, léptékét és formavilágát alkalmazó, vagy ahhoz illeszkedő építészeti megoldások alkalmazhatóak.

Helyi védett épület állagmegóvási munka végzésénél, felújításnál, helyreállításnál, korszerűsítésnél, tetőtér beépítésnél, bővítésnél:

 1. az épület jellegzetes tömegét, tömegkapcsolatait eredeti formában és arányban

 kell fenntartani; bővítés esetén a meglévő és új épülettömegek arányai, formai és anyaghasználatai illeszkedjenek egymáshoz;

 1. az épületnek a közterületről látható homlokzatán meg kell tartani, illetve szüksége esetén az eredeti állapotnak megfelelően vissza kell állítani;

   ba) a homlokzat felületképzését;

   bb)a homlokzat díszítő elemeit;

   bc)a nyílászárók formáját, azok jellegzetes szerkezetét, az ablakok osztását;

   be)a lábazatot, a lábazati párkányt;

c)az alaprajzi elrendezés-különösen a fő tartószerkezetek, főfalak, belső elrendezés elemei-, valamint a meghatározó építészeti részletek és szerkezetek megőrzendők.

(3) Helyi védett épület közterületről látható homlokzatán antenna, reklámfelirat, klímaberendezés kültéri egysége, parapettkonvektor kültéri egysége nem helyezhető el.

(4) Helyi védett műtárgyak felújítása során az eredeti anyaghasználatot és formai elemeket kell követni.

  (5) Védett épület bontására csak a teljes műszaki és erkölcsi avultság esetén kerülhet sor, ha a védelemben részesülő építészeti érték károsodása olyan mértékű, hogy a károsodás műszaki eszközökkel nem állítható helyre. 

 (6) A védett épület tartozékot az épület elbontása után az új épületbe – felújítás, javítás után – vissza kell építeni.

 (7) A védett helyi értéket érintő munkák engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell a hatályos jogszabályokban előírt tervdokumentáció további egy példányát, valamint a következő mellékleteket:

a) a védett helyi érték beavatkozással érintett részének előzetes vizsgálatának dokumentációját,
b) az anyaghasználatra és az építési technológiára vonatkozó részletes műszaki ismertetést,

c) homlokzati színtervet (az adott homlokzati anyagokhoz illeszkedő színkód megjelölésével)

d) a munkák által érintett védett helyi értékek és a környezet adott állapotának színes fénykép dokumentációját.

(8) A szobrok, emlékművek, kőkeresztek javítását, karbantartását szakképzett restaurátorral kell elvégeztetni.


7. Védett értékek fenntartása, hasznosítása


9. § (1) A védett értékek jó karbantartása, állapotuk megóvása a tulajdonos kötelezettsége. A tulajdonos kötelezettsége kiterjed a védelem alá helyezett érték minden alkotó elemére, és részletére, függetlenül attól, hogy azok a rendeltetésszerű használathoz szükségesek-e vagy sem.

(2) A védett értékek megfelelő fenntartását és megőrzését a rendeltetésüknek megfelelő használattal kell biztosítani.

(3) Amennyiben a rendeltetéstől eltérő használat a védett érték állagának romlásához vezetne, úgy e használatot az illetékes építésügyi hatóság korlátozza, illetve megtiltja.

(4) Az építészeti értékek szemlélet-, illetve jellemformáló szerepének érvényesülése, a települési azonosságtudat fejlesztése érdekében a védett értékeknek és a velük kapcsolatos ismereteknek a helyi oktatásban és közművelődésben helyet kell kapniuk.


V. Fejezet

A helyi védett érték nyilvántartása és a közösséggel való megismertetése


8. Nyilvántartás és irányítás


11. § (1) A helyi védelem alatt álló értékekről külön nyilvántartást kell vezetni.

(2) A nyilvántartás az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakon túl tartalmazza a védett érték:

a)   megnevezését,

b)   területhatárát (utca, tér, közterület),

c)   a tulajdonos, kezelő, használó nevét, címét,

d) a védelem elrendelésére vonatkozó képviselőtestületi előterjesztés és döntés másolatát, e) térképmásolatot,

f)    a védett értéket érintő beavatkozások, hatósági intézkedések jegyzékét (iktatószámát).

(3) A nyilvántartás céljára készült helyszínrajzot olyan méretarányban kell elkészíteni, hogy a helyi védelemmel kapcsolatos megállapítások az egyes telkekre, építési területekre és közterületekre egyértelműen értelmezhetőek legyenek.  


9. A védett értékek megjelölése


12. § (1) A helyi egyedi védelem alatt álló épületet, építményt – annak értékeit nem sértő módon – az e célra rendszeresített egységes táblával kell megjelölni.

(2) A tábla elhelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról való gondoskodás a polgármester feladata.

(3) A tulajdonos (használó) a tábla elhelyezését és fenntartását tűrni köteles.

(4) Védett utcakép, látvány esetén a védettség tényét az Önkormányzat a környezethez igazodó, a védettség tényét és okát, valamint a védettséggel összefüggő egyéb információt tartalmazó táblával megjelölheti.


VI. Fejezet

 Záró rendelkezések


13. § (1) Ez a rendelet 2016. augusztus 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Martonvásár Nagyközség Képviselő testületének „Az építészeti örökség helyi védelméről” szóló 8/2004 (IV.15.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
                        Dr. Szabó Tibor                                              Miklósné Pető Rita          

                          polgármester                                                         aljegyző                   Kihirdetve: 2016. július 13.


                                                                                                 Miklósné Pető Rita          

                        aljegyző        

Mellékletek