Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2017 (IX.27.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló 29/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 28 - 2017. 10. 08

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

22/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló

29/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában, továbbá a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 20. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„… akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át,”


2. § Az Ör. 20. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„A támogatás összege gyermekenként évente legfeljebb

a) 100.000.-Ft általános iskolai tanulmányokat folytató tanuló esetén, valamint

b) 125.000,- Ft középiskolai tanulmányokat folytató tanuló esetén.”


3. § Az Ör. 20/A. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ … akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át,”


4. § Az Ör. 20/B. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„… akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át,”


5. § Az Ör. 21. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„… akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át, továbbá”


6. § Az Ör. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A támogatás összege évente legfeljebb 150.000.-Ft/fő.”


7. § Az Ör. az alábbi 24/A. §-sal egészül ki:

„(1) Települési támogatást igényelhet bérleti jogviszonyának fennállása alatt – a Martonvásári Polgármesteri Hivatalhoz (2462 Martonvásár, Budai út 13.) benyújtott írásbeli kérelme alapján - önkormányzati bérlakás bérlője (a továbbiakban jelen paragrafusban: kérelmező) saját tulajdonú ingatlanszerzése céljából

  1. akinél az egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelemhatára nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 600 %-át,
  2. amennyiben az adásvétellel érintett ingatlan vételára nem haladja meg a 8.000.000,- Ft-ot,
  3. legfeljebb 1.000.000,- Ft összeghatárig.

(2) A kérelmező az egy főre jutó havi jövedelemhatár igazolásául köteles becsatolni a jelen rendelet 3. § (6) bekezdésében foglalt igazolásokat. A kérelmező az ingatlan vételárát a kérelem beadásának időpontjában előzetesen valószínűsíteni szabályszerűen aláírt vételi-eladási ajánlattal köteles.

(3) Jelen paragrafus szerinti támogatás összegének kifizetését kizárólag az érvényes, aláírt, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt adásvételi szerződésben eladó által megjelölt bankszámlaszámra történő kifizetéssel lehet teljesíteni, melyre való tekintettel a kérelmezőnek külön elszámolási kötelezettsége nem keletkezik.

(4) Jelen paragrafusban szabályozott települési támogatás iránti kérelem elbírálásáról átruházott hatáskörben a Humán Bizottság dönt a kérelem beérkezését követő soros ülésén.”


8. § Az Ör. az alábbi 24/B. §-sal egészül ki:

 „(1) Települési támogatást igényelhet bérleti jogviszonyának fennállása alatt – a Martonvásári Polgármesteri Hivatalhoz (2462 Martonvásár, Budai út 13.) benyújtott írásbeli kérelme alapján - önkormányzati bérlakás bérlője (a továbbiakban jelen paragrafusban: kérelmező) elköltözésének támogatása céljából

  1. akinél az egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelemhatára nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 600 %-át,
  2. amennyiben a bérleti jogviszonnyal érintett ingatlan havi bérleti díja nem haladja meg a 80.000,- Ft-ot,
  3. legfeljebb 500.000,- Ft összeghatárig.

(2) A kérelmező az egy főre jutó havi jövedelemhatár igazolásául köteles becsatolni a jelen rendelet 3. § (6) bekezdésében foglalt igazolásokat. A kérelmező az ingatlant érintő bérleti díjat a kérelem beadásának időpontjában előzetesen valószínűsíteni szabályszerűen aláírt bérlői ajánlattal köteles.

(3) Jelen paragrafus szerinti támogatás összeg kifizetésének kizárólag az érvényes, aláírt, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt bérleti szerződés alapján van helye. Egyebekben elszámolási kötelezettség nem terheli a kérelmezőt.

(4) Jelen paragrafusban szabályozott települési támogatás iránti kérelem elbírálásáról átruházott hatáskörben a Humán Bizottság dönt a kérelem beérkezését követő soros ülésén.”


9. § Az Ör. 26. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„Rendkívüli települési támogatásban részesíthető eseti jelleggel évente egy alkalommal a 25. § a), c) és d) pontja szerinti többletkiadásból származó bekövetkezése esetén az is, ahol az egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelemhatára nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át. Jelen bekezdésben foglaltak esetén a támogatás összege a közigazgatási határozatban foglaltak szerinti célra szabadon használható fel.”


10. § Az Ör. 28. § (2) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) évente nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 700 %-át,

b) a 25. § b) pontja szerint megállapított támogatás esetén az 50.000,- Ft összeget,”


11. § Az Ör. 30. § (7) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

A köztemetés költségeiről szóló, az önkormányzat nevére és címére kiállított tételes számlát a temetkezési szolgáltató köteles a temetést megelőzően benyújtani az önkormányzathoz, melynek kiegyenlítésére legkésőbb a temetést követő 15 napon belül kerül sor.”


12. § (1) Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 4. melléklet 2.2. alpontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel:

„2.2.3. a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló önkormányzati rendeletben egyéb hatáskörébe utalt ügyekben.”

(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő 10. napon hatályát veszti.


K.m.f.

                          Dr. Szabó Tibor                                               Miklósné Pető Rita

                           polgármester                                                           aljegyző


Kihirdetve: 2017. szeptember 27.


                                                                                                    Miklósné Pető Rita

                                                                                                             aljegyző