Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2020 (XI.25.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 11

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Martonvásár Város Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.)  7./A §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „7/A. § Az önkormányzati közművelődési feladatellátásban résztvevő intézmény: Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: MVK Kft.).

a) A közművelődési feladatellátás formája: közművelődési intézmény

b) A közművelődési intézmény típusa: integrált közművelődési intézmény, Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár (a továbbiakban: BBK)

c) A feladatellátás módja: az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társasággal kötött közszolgáltatási szerződés.

d) Az MVK Kft. közművelődési és kulturális feladatok ellátására kötött közművelődési megállapodás alapján látja el a Kult. tv. 76. § (3) bekezdése szerint a közművelődési alapszolgáltatásokat.

e) Székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

f) Telephelyei:

fa) Tóth Iván Sportcsarnok, 2462 Martonvásár, Szent László út 2.

fb) Horváth Ottó Sportközpont, 2462 Martonvásár, Sporttelep utca 17.

fc) BBK, 2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.

fd) Óvodatörténeti Gyűjtemény, 2462 Martonvásár, Dózsa György út 13.

fe) BBK Könyvtára, 2462 Martonvásár, Szent László út 2.

ff) Ifjúsági és közösségi színtér - klubterem, 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 1.”

2. § Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba és hatályba lépését követő 10. napon hatályát veszti.                         Dr. Szabó Tibor                                         Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                           polgármester                                                            jegyzőKihirdetve: 2020. november 25.

                                                                                            Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                            jegyző