Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020 (IV.29.) önkormányzati rendelete

visszatérítendő támogatás veszélyhelyzetben történő nyújtásáról

Hatályos: 2020. 04. 30 - 2020. 07. 04Martonvásár Város Polgármestere Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § E rendelet hatálya kiterjed a Martonvásár Város közigazgatási területén

a) állandó lakóhellyel, illetve bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekre, illetve

b) hatósági házi karanténban lévő személyekre.


2. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) kihirdetett veszélyhelyzetben, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében, visszatérítendő támogatás (a továbbiakban: támogatás) nyújtható.

(2) A támogatás nyújtásáról a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a polgármester dönt.

(3) A támogatás pénzügyi fedezetét Martonvásár Város Önkormányzata éves költségvetési rendeletében a veszélyhelyzeti tartalék előirányzatban megjelölt összeg terhére biztosítja.


3. § (1) A visszatérítendő támogatásban az a természetes személy részesülhet, aki

a) a népegészségügyi államigazgatási szerv által elrendelt járványügyi megfigyelés/járványügyi zárlat, illetve az elrendelt hatósági házi karantén (a továbbiakban: karantén) fennállása vagy fertőzést megállapító, erre feljogosított egészségügyi ellátó által kibocsátott igazolás birtokában a maga és a vele egy háztartásban élők ellátásáról gondoskodni nem tud, és

b) a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet szerinti támogatási formákat nem igényli, és

c) vállalja, hogy az a) pontban foglalt korlátozó intézkedések lejártát követően a részére megállapított támogatási összeget Martonvásár Város Önkormányzata részére 60 napon belül megfizeti (a továbbiakban: támogatott).

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott határidőig vissza nem fizetett támogatási összeg, a határnapot követő napon érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összegben visszafizetendő.

(3) A visszatérítendő támogatás megállapítása során a támogatottal egy háztartásban élők számára tekintettel kell megállapítani az összeget.


4. § (1) A visszatérítendő támogatás nyújtására irányuló eljárás az érintett kérelmére indul.

(2) A kérelem a jelen rendelet 1. mellékletében rögzített nyomtatvány tartalmával megegyezően benyújtható

a) ügyfélkapun keresztül,

b) elektronikus levélben a támogatott aláírását tartalmazó szkennelt, vagy fotózott dokumentum csatolásával,

c) papír alapon a Szent László Völgye Segítő Szolgálat dolgozóinak közreműködésével.


5. § (1) A támogatás folyósítása a támogatott közvetlen költségeinek átvállalásával történhet.

(2) A költségek átvállalása a támogatott és a vele egy háztartásban élő ellátott személyek után számolva legfeljebb 30 000.-Ft/14 nap összegig terjedhet.

(3) A támogatás az alábbi költségek átvállalása útján nyújtható:

a) élelmiszer,

b) gyógyszer,

c) higiéniai termékek.

(4) A támogatás felhasználásának kezdő időpontja a 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott elrendelő döntésben előírt kezdőnap, illetve az igazolás kiadásának napja, lejárata a kezdő időponttól számított legfeljebb 14. nap. A felhasználás ideje a jogosult jelzése alapján meghosszabbítható, illetve fenntartása felülvizsgálható.

(5) A támogatott költségei átvállalásának rendezésében, és a támogatott és a vele egy háztartásban élők ellátásában a Szent László Völgye Segítő Szolgálat működik közre.

(6) A visszatérítendő támogatás felhasználását Martonvásár Város Önkormányzata nevére kiállított számlákkal kell igazolni.


6. § (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott támogatást meg kell szüntetni, továbbá a támogatást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a támogatás visszafizetésére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti visszafizetést az elrendelése napján érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összegben kell visszafizetni.

(3) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszafizetése az ilyen irányú igénybevételről való tudomásszerzéstől számított három hónapon belül rendelhető el. Nem lehet a visszafizetést elrendelni, ha az igénybevételtől, illetőleg folyamatos ellátás esetén az ellátás megszűnésétől egy év már eltelt.


7. § (1) A visszatérítés összege – amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – kérelemre, méltányosságból

a) elengedhető,

b) csökkenthető,

(2) A visszatérítés összegére legfeljebb 3 havi részletfizetés állapítható meg.


8. § (1) A támogatás érdekében a támogatott és a vele egy háztartásban élő személyek személyes adatait (név, lakóhely vagy tartózkodási hely, telefonszám, email-cím, TAJ szám) az Önkormányzat és a jegyző szükséges és arányos mértékben kezeli.

(2) Az ellátást biztosító személyek, mint adatfeldolgozók titoktartási kötelezettséggel tartoznak a munkavégzésük során tudomásukra jutott személyes adatokra vonatkozóan.

(3) A kezelt adatok a veszélyhelyzet megszüntetésével és a támogatás visszatérítésével törlésre kerülnek.


9. § E rendeletben foglaltak alkalmazása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint kell eljárni.


10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendeletben szabályozott támogatási formákra való jogosultság a Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet hatályvesztése napját követően beadott kérelem alapján nem állapítható meg.


Mellékletek