Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (V.27.) önkormányzati rendelete

A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Hatályos: 2015. 05. 28

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

16/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya kiterjed Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által irányított és fenntartott költségvetési szervekre az általuk kezelt valamennyi pénzeszköz vonatkozásában.

2. § (1) A kiadások teljesítésekor, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel, előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

3. §(1) Házipénztárból történő készpénz kifizetése mellett történő beszerzés és szolgáltatás igénybevétel az alábbi jogcímeken történhet:

a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,

b) készletbeszerzés és kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatokon elszámolandó kiadások,

c) immateriális javak beszerzése, létesítése, informatikai eszközök beszerzése, létesítése és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatokon elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

d) szolgáltatási kiadások esetében a százezer forintértéket el nem érő kiadások,

e) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez, tartós külszolgálatához kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,

f) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai, postai és futárszolgálttal történő kézbesítés,

g) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás, ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a jegyző indokolt esetben egyedi mérlegelési jogkörében írásban dönt a készpénzben teljesíthető kifizetésről.

(3) A vezető, a beszerzési előleget, az (1) bekezdés szerinti kiadásokra, az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott készpénzben történő teljesítésére igényli.

(4) Készpénzzel történő beszerzés, szolgáltatás igénybevétel (és annak elszámolása) csak a házipénztárból biztosított készpénzelőleg felhasználásával történhet.

4. § Jelen rendelet 2015. május 28. napján lép hatályba.

5. § Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Martonvásár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete 10. §-ának (2) – (4) bekezdése.

                        Dr. Szabó Tibor                                              Miklósné Pető Rita

                          polgármester                                                         aljegyző


Kihirdetve: 2015. május 27.

                                                                                                 Miklósné Pető Rita

                                                                                                          aljegyző