Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (XII. 4.) önkormányzati rendelete

a közterület filmforgatási célú használatáról

Hatályos: 2014. 01. 01

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §   A Martonvásár Város Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületeknek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételére (a továbbiakban: filmforgatás) a közterület-használat rendjét meghatározó önkormányzati rendeletet e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. §   A  filmforgatás  célú  közterület-használattal  összefüggő,  Mgtv-ben   meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.

3. §   (1)    Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú használatának díja megegyezik az Mgtv. 3. mellékeltében foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértékével.

         (2)    Mentes a közterület-használati díj megfizetése alól a kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az önkormányzat által vagy érdekében végzett, valamint az oktatási, tudományos és ismeretterjesztő célok érdekében végzett filmforgatások.

3. §   (1)    A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 10 nap időtartamot.

         (2)    Ünnepnapokon  filmforgatás célú  közterület-használat nem engedélyezhető. A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat.

         (3)    A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni az akadályozó tényező megszűnését követő 10 munkanapon belül, ameddig a filmforgatás akadályozott volt.

         (4)    A közterület-használatot a (3) bekezdés szerinti esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal,  természeti  esemény esetén az  esetleges  kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.

4. §   (1)    A rendelet alkalmazásában turisztikailag kiemelt központi területnek számít

                  a)      a belváros: a Szent László út-Dózsa György út kereszteződésétől az Emlékezés tere – Szent László sétány – Sporttelep övezete,

                  b)     a köztemető és a bejáratától számított 50 méteres körzet,

                  c)      az önkormányzati intézmények bejáratától számított 100 méteres körzet.

         (2)    Az Mgtv. szerinti hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben:

                  a)      a filmforgatás során a szomszédos  lakó ingatlanok  gyalogos  vagy           gépkocsival történő folyamatos megközelítését,

                  b)     az eredeti állapot helyreállítását,

                  b)     az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztántartását,

                  c)      a keletkezett hulladék elszállítását,

                  d)     a filmforgatással érintettek tájékoztatását a vonatkozó lényeges információkkal,

                  e)      az esetleges forgalomkorlátozásokról szóló tájékoztató médiában történő megjelentetését,

                  f)       a filmforgatás miatt vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is.

         (3)    Ha  az Mgtv.  szerinti  hatósági  szerződés  megküldésének  időpontjában  a  közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, az az elbírálás során elsőbbséget élvez.

5. §   (1)    Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

         (2)    Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a település rendjének szabályairól szóló 23/2012. (IX.26.) önkormányzati rendeletének 1. §-a a következők szerint módosul:

                           „1. § (1)    A rendelet hatálya nem terjed ki

                                             a)      a közút nem közlekedési célú igénybevételének magasabb szintű jogszabályok által szabályozott kérdéseire,

                                             b)     a választási eljárásról szóló törvényben szabályozott plakát, hirdetmény kihelyezésre,

                                             c)      a környezeti zajvédelem szabályaira.

(2)    A rendeletben foglaltakat, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevétel esetén, a közterület filmforgatási célú használatáról szóló önkormányzati rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”                       ……………………                                        …………………….

                        Dr. Szabó Tibor                                 Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                           polgármester                                                     jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2013. december 4.

                                                                                               …………………….

                                                                                      Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                         jegyző