Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelete

a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és közterület felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 11 - 2021. 02. 21

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Martonvásár Város Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (1) bekezdésében, a nemdohányzók védelméről és dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2/A. §-ában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1., 2., 5. és 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és közterület-felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016. (X.12.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 3. § (4) bekezdése kiegészül e) ponttal a következők szerint:

e) önkormányzati tulajdoni részesedéssel működő gazdasági társaságnak, közfeladatok ellátásához kapcsolódóan

2. § Az Ör. 32. §-a kiegészül (4) bekezdéssel a következők szerint:

(4) A rendelet 13. § (1) bekezdés r), s), t) és u) pontjaiban foglaltakat 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet 2021. február 11. napján lép hatályba és hatályba lépését követő 10. napon hatályát veszti, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.                         Dr. Szabó Tibor                                         Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                           polgármester                                                            jegyző


Kihirdetve: 2021. február 10.

                                                                                            Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                            jegyző