Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015 (VII.2.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 07. 03 - 2015. 07. 04

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének 

19/2015.  (VII.2.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Martonvásár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítására – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:


 1.§  Martonvásár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „2. § Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi bevételeit 67.277 E Ft-tal csökkenti és 1.468.527 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.

2.§  Az ÖR 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „3. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi kiadásait 67.277 E Ft-tal csökkenti és 1.468.527 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”

     3.§ E rendelet 1-9. és a 11. mellékletei ÖR azonos számú mellékletei helyébe lépnek.

4.§ E rendelet a 2015. július 3. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. május 2. napjától kell alkalmazni.
                                Dr. Szabó Tibor                                                      Miklósné Pető Rita                                  polgármester                                                                aljegyző


Kihirdetve: 2015. július 2.


                                                                                                                 Miklósné Pető Rita

                                                                                                                          aljegyző