Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról

Hatályos: 2015. 05. 27 - 2015. 06. 29

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

33/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelete

a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításárólMartonvásár Város önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, továbbá a 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. § (1) Jelen rendelet hatálya Martonvásár Város közigazgatási területére terjed ki, rendelkezései minden olyan természetes, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkoznak, akik, vagy amelyek állandó, vagy ideiglenes jelleggel Martonvásár Város területén tartózkodnak, illetve a településen lévő ingatlan tulajdonosai, használói, itt bármilyen tevékenységet végeznek.

(2) A köztisztaság megőrzésében (1) bekezdés szerintiek kötelesek hathatósan közreműködni, és a környezet szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.

II. Fejezet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó, valamint a közszolgáltatási szerződés


2. § (1) Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jogszabályban foglaltak szerinti biztosításáról a Közép-Duna Vidéke Önkormányzati Társulásra (a továbbiakban: Társulás) átruházott hatáskörök útján gondoskodik.

(2) A Társulás által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása érdekében a jogszabályban meghatározott szolgáltatóval (a továbbiakban: Közszolgáltató) kötött szerződés, a jogszabályban foglaltakon túl tartalmazza a

a) a közszolgáltatás nyújtása jogának ellenértékét,

b) a Közszolgáltató által a feladat ellátásához biztosítandó gépek, eszközök, berendezések felsorolását,

c) a közszolgáltatás ellátása során alkalmazandó létesítmények megjelölését,

d) a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos elvárásokat, jogokat és kötelezettségeket, így különösen az ügyfélszolgálatok működésére, az ingatlanhasználókkal kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási, kapcsolattartási módokra vonatkozó szabályokat,

e) a közszolgáltatás akadályoztatására vonatkozó rendelkezéseket,

f) a jogszabályokban nem rendezett közszolgáltatási díjjal kapcsolatos előírásokat, különösen az önkormányzat által rendeletben biztosított kedvezmények, engedmények Közszolgáltató részére történő kompenzálásra vonatkozó feltételt, az ingatlanhasználók által meg nem fizetett közszolgáltatási díj behajtására vonatkozó feltételeket, szabályokat,

g) az alvállalkozók, közreműködők igénybevételére vonatkozó rendelkezéseket,

h) a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre, a szerződés módosítására, megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket. (3) A Társulás által kiválasztott közszolgáltató 2014. január 27. napjától 10 éves időtartamra a DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft., valamint a „VHG” Velence-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.. Jelen rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat Martonvásár Város közigazgatási területére kiterjedően a „VHG” Velence-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el.

III. Fejezet

Települési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása, elhelyezése


3. § (1) A hulladékról szóló jogszabályban meghatározott ingatlanhasználó köteles gondoskodni a közszolgáltatás igénybevétele útján az ingatlanon keletkezett háztartási hulladék, illetve háztartási hulladékhoz hasonló hulladék, a vegyes hulladék, a települési hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék e rendeletben meghatározott rendszerességű elszállításáról.

(2) A Közszolgáltató kötelessége, hogy az (1) bekezdésben meghatározottaktól az ott rögzített hulladékot a 6. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerinti rendszerességgel elszállítsa. A Közszolgáltatót szolgáltatási kötelezettség terheli.

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat, a közszolgáltatást igénybe vevő

a) nevét,

b) lakcímét,

c) születési helyét és idejét, d) anyja nevét kizárólag a közszolgáltatással kapcsolatos feladatai ellátásához, a közszolgáltatási szerződésben foglalt jogai gyakorlásához és kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódóan kezelheti.

(4) Az ingatlanhasználó a (3) bekezdésben meghatározott adataiban bekövetkezett változásról köteles 30 napon belül a Közszolgáltatót tájékoztatni. A közszolgáltatással érintett ingatlan átruházása esetén a bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a kötelezettség teljesítéséig terjedő időszakra a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség egyetemlegesen terheli a régi és az új ingatlanhasználót

(5) A 6. § (1) bekezdésében foglalt hulladékok előkészítése, illetve elszállítása, az ingatlanhasználó – Közszolgáltató felé benyújtott kérelmében foglalt – választása szerint, szabványosított

a) 120 literes tároló edényben, ahol az elhelyezett hulladék súlyhatára 17 kg,

b) 60 literes edényben, ahol az elhelyezett hulladék súlyhatára 8 kg,

c) a megfelelő teherbírású max. 110 liter űrtartalmú zsákban, ahol az elhelyezett hulladék súlyhatára 15 kg, történik, amelyet a használó a (8) bekezdésben meghatározott időpontig saját ingatlanán belül köteles tárolni.

(6) A (5) bekezdés c) pontjában meghatározott hulladéktartó alkalmazása kizárólag az 5. §-ban meghatározott elkülönítetten gyűjtött, többlet háztartási hulladék, valamint hamu elszállítása körében alkalmazható.

(7) Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a hulladékszállítási szolgáltatás igénybe vételére jogosító matricát a hulladékgyűjtő edény fedelének külső felületére jól látható helyre felragasztani; annak jó állapotát megőrizni.

(8) Az ingatlanhasználó kötelezettsége a szemétgyűjtő edényeket, (kukák) zsákokat a megadott szállítási napon reggel 7 órára, de nem korábban, előző nap 19 óránál kihelyezni és mindaddig - de legkésőbb 18 óráig - kint hagyni, míg az ürítés meg nem történik.

(9) Az edények kihelyezése során figyelemmel kell lenni arra, hogy azok sem a gyalogos, sem a közúti forgalmat ne akadályozzák.

(10) Az elszállítás után az üres tároló edényt az ingatlanhasználó saját területén köteles elhelyezni.

(11) Az ünnepnap miatt elmaradt hulladékgyűjtés pótlásáról a Közszolgáltató az ünnepnapot közvetlenül követő két munkanapon belül kell, hogy gondoskodjon. Ettől eltérő gyűjtésről a Közszolgáltató a település lakosságát hirdetmény útján tájékoztatni köteles.

4. § (1) A hulladékgyűjtő tartályba nem szabad a 3. § (1) bekezdésében foglaltaknak nem minősülő hulladékot elhelyezni. (2) Az egyéb hulladék elszállítására az ingatlan tulajdonosa a Közszolgáltatóval szerződést köthet, vagy a jogszabályok rendelkezései szerint gondoskodik annak elhelyezéséről.

(3) A tároló edények rendeltetésszerű használatáról, tisztántartásáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

(4) A gyűjtésre szolgáló edényt úgy kell használni, hogy annak tartalma se a talaj burkolatát, se a levegőt ne szennyezze, és bűzt ne terjesszen. A gyűjtő edénybe folyadékot, maró anyagot, tűz és robbanásveszélyes, parázsló anyagot, akkumulátort, vegyszert, elemet, orvosságot gyűjteni tilos. A gyűjtő edényt lefedett állapotban kell tartani.

(5) Ha az edényben olyan hulladékot helyeztek el, mely nem felel meg a 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak, úgy a Közszolgáltatást végző az elszállítást megtagadhatja.

(6) A többlet hulladék elszállítására a Közszolgáltató külön feltételek teljesítése mellett igény szerint lehetőséget biztosít.

5. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében köteles a papír, műanyag, fém és üveg, mint elkülönítetten gyűjtött hulladék szelektív begyűjtését megszervezni és a szolgáltatás ellátását folyamatosan biztosítani.

(2) A Közszolgáltató részére meghatározott szelektív begyűjtés magába foglalja a Martonvásár város közigazgatási területén képződő települési szilárd hulladék jogszabályi, hatósági előírások szerinti kezelését, hasznosítását, valamint ártalommentes elhelyezését.

(3) A szelektív begyűjtés történhet

a) közterületi szelektív hulladékgyűjtő szigetek,

b) házhoz menő begyűjtés,

c) hulladékudvarok üzemeltetése,

d) intézményekben történő gyűjtés

módszerrel.

(4) Az ingatlan tulajdonosa, illetve használója köteles a csomagoló anyagot (pet, műanyag alapú csomagoló anyagok, műanyag flakonok, italoskarton, fém italosdoboz) a 3. § (5) bekezdésében meghatározott edényben vagy zsákban, valamint a papír hulladékot kötegelve elkülönítetten gyűjteni és a Közszolgáltató részére átadni. Az így átadott szelektíven gyűjtött hulladékot a szolgáltató mennyiségi korlátozás nélkül köteles elszállítani.

(5) Az ingatlan tulajdonosa, illetve használója köteles az üveg hulladékot a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken lévő edényekben elhelyezni. A gyűjtőszigeteken kizárólag italosüveg, befőttes üveg helyezhető el. Az üveg hulladékba nem dobható ablaküveg, autóüveg, fénycső, izzólámpa, zárókupak, porcelán, kerámia, szennyezett üveg, egyéb összetételű hulladék.

6. § (1) A közszolgáltatási díj magában foglalja:

a) a háztartási hulladék, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék, vegyes hulladék, valamint a települési hulladék összegyűjtését és ártalmatlanítását:

aa) állandóan lakott ingatlan esetén heti rendszerességgel, évi 52 alkalommal,

ab) időszakosan használt (üdülő ingatlan) esetén április 1-jétől szeptember 30-ig, évi 26 alkalommal,

b) rendszeresen az 5. § (3) bekezdés a) és d) pontja szerinti hulladékgyűjtő szigetekről és intézményekből az elkülönítetten gyűjtött hulladék (papír, fém műanyag, továbbá üveg),

c) évi 1 alkalommal lomhulladék, d) szeptember 1-jétől április 30-ig 5 alkalommal a hamu elszállítását.

(2) A Közszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározottakon túl, az 5. §-ban foglaltak keretében, további közszolgáltatási díj fizetési kötelezettség nélkül, évi 12 alkalommal az elkülönítetten gyűjtött hulladék (papír, fém műanyag) háztól való elszállításáról is gondoskodik. (

3) Az ingatlanhasználó közszolgáltatási díjat negyedévente, utólag, a Közszolgáltató számlája alapján köteles megfizetni.

(4) Mentesül az ingatlanhasználó a szolgáltatás díjának megfizetése alól, amennyiben az ingatlan beépítetlen és azon háztartási hulladék, háztartásihoz hasonló hulladék, vegyes hulladék, települési hulladék, hamu, elkülönítetten gyűjtött hulladék, és lomhulladék nem keletkezik.

(5) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás szünetelését kizárólag írásban, a szünetelés megkezdését megelőzően legalább 15 nappal, a szünetelés lejárta várható időpontjának megjelölésével kérheti a Közszolgáltatótól abban az esetben, ha teljes felelőssége tudatában lenyilatkozza, hogy a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlana 3 hónapot meghaladó ideig nincs használatban. Szüneteltetés csak abban az esetben lehetséges, ha a szüneteltetéssel érintett ingatlan közszolgáltatási díj egyenlege a szüneteltetési kérelem beadásának időpontjában rendezett.

(6) Szüneteltetés időtartama alatt az ingatlanhasználó a közszolgáltatás díját nem köteles megfizetni a Közszolgáltató részére.

(7) Amennyiben a Közszolgáltató megállapítja, hogy az ingatlanhasználó közszolgáltatás igénybevételére irányuló nyilatkozata valótlan, igényt tarthat a közszolgáltatás szünetelésére vonatkozó nyilatkozat benyújtásának időpontjáig visszamenőleg követelni az ingatlanhasználó által alkalmazott hulladékgyűjtő edény utáni közszolgáltatási díjat.

(8) A nem kötelező szolgáltatások igénybevétele esetén a díjakra vonatkozóan a felek megállapodása az irányadó.

7. § A lomhulladék elszállítása céljából a szolgáltató évente egy alkalommal házhoz menő lomtalanítási akciót szervez.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések


8. § (1) Jelen rendelet 2006. január 1-ével lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti: a) a 6/2003. (IV. 15.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító, illetve végrehajtására alkotott:

aa) 11/2003 (VI.15.) önkormányzati rendelet,

ab) 4/2005. (II.14.) önkormányzati rendelet,

ac) 18/2005. (IX.26.) önkormányzati rendelet,

ad) 21/2005. (X.26.) önkormányzati rendelet,

b) a 19/2002. (2003. I. 15.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 10/2003. (VI. 15.) önkormányzati rendelet.