Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2017 (IX.27.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet II. módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 28 - 2017. 09. 29

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének 

21/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet II. módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:


 1.§  Martonvásár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „2. § Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi bevételeit 20.455 E Ft-tal növeli és 2.732.937 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.


2.§  Az ÖR 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „3. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi kiadásait 20.455 E Ft-tal növeli és 2.732.937 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”

                       

     3.§ E rendelet 1- 11. mellékletei ÖR azonos számú mellékletei helyébe lépnek.


4.§ E rendelet 2017. szeptember 28-án lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.
                          Dr. Szabó Tibor                                               Miklósné Pető Rita

                           polgármester                                                           aljegyző
Kihirdetve: 2017. szeptember 27.                                                                                                    Miklósné Pető Rita

                                                                                                             aljegyző


Mellékletek