Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2014 (XI.26.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról

Hatályos: 2015. 05. 28 - 2015. 12. 31


Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

19/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról[1]


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. fejezet

Értelmező rendelkezések


1. § E rendelet alkalmazásában

a)[2]épület alatt a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 52. § 5. pontjában foglaltakat kell érteni;

b) épületrész: a Htv. 52. § 6. pontjában meghatározott építmény;

c)[3]ingatlan alatt a Htv. 52. § 15. pontjában foglaltakat kell érteni;

d) kertes mezőgazdasági terület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés b) pont 4.1 alpontjában és 29. §-ában meghatározott terület;

e) lakóterület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont 1. alpontjában és 11-15. §-aiban meghatározott terület;

f) mezőgazdasági üzemi terület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjába tartozó, a 24. § (1) bekezdés és (2) bekezdés n) pontjában meghatározott terület;

g)[4]nem beépíthető telek alatt olyan telket kell érteni, amelyen Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: HÉSZ), továbbá más jogszabályban foglalt beépíthetőségi követelmények, feltételek és az építéshatóság ezirányú hatósági szolgáltatási nyilatkozata vagy hatósági bizonyítványa alapján a Htv. 52. § 5.,6. pontjában meghatározott épület, épületrész  nem helyezhető el. 

h) szőlőültetvény: szőlővel legalább 60 %-ban beültetett telek, amelyet szőlő vagy szőlő szaporítóanyagának előállítása céljából művelnek, ilyen célból szőlőt telepítenek, azzal, hogy ebben az esetben teleknek minősül a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 1. § (7) bekezdése szerinti ingatlan is.

i) településközponti vegyes terület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont 2.1. alpontjában és 16. §-ában meghatározott terület;

j) telek: a Htv. 52. § 16. pontjában meghatározott földterület;

k) tulajdonos: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 12. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott adóalanyok;

l)[5]vállalkozó alatt a Htv. 52. § 26. pontjában foglaltakat kell érteni.


II. fejezet

Vagyoni típusú adók


1. Építményadó


2. § Az adó alapja az épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény) m²-ben számított hasznos alapterülete.

3. § Az adó mértéke 400 Ft/m2/év.

4. § (1) A Htv. 13.- 13/A. §-aiban meghatározottakon túl mentes az adó alól a HÉSZ-ben lakóterületként, településközponti vegyes területként, kertes mezőgazdasági területként megjelölt területen elhelyezkedő, a magánszemély tulajdonában lévő építmény, kivéve, ha az részben vagy egészben üzleti célt szolgál.

(2) Több tulajdonos esetén az adó alóli mentességhez valamennyi tulajdonosnak magánszemélynek kell lennie.


2. Telekadó


5. § Az adó alapja a telek m²-ben számított területe.

6. § Az adó mértéke 100 Ft/m2/év.

6/A. §[6] A HÉSZ-ben beépítésre nem szánt általános mezőgazdasági (Má), valamint gazdasági erdőterület (Eg) területként megjelölt övezetben elhelyezkedő, az ingatlan nyilvántartásban kivett művelési ágú, külterületi fekvésű ingatlanként bejegyzett telek után az adó mértéke 60 Ft/m2/év.

7. § (1) A Htv. 19. §-ában meghatározottakon túl mentes az adó alól a HÉSZ-ben[7] lakóterületként, településközponti vegyes területként, megjelölt területen elhelyezkedő a Htv. 52.§ 5., 6. pontjaiban szereplő építménnyel beépített ingatlan.

(2) Mentes továbbá az adó alól a HÉSZ-ben kertes mezőgazdasági területként, valamint mezőgazdasági üzemi területként megjelölt területen elhelyezkedő ingatlan.

(3) Mentes továbbá az adó alól a nem beépíthető ingatlan területének 50 %-a.


III. fejezet

Kommunális jellegű adók


3. Magánszemély kommunális adója


8. § (1) Az adó mértéke a Htv. 26. §-a szerinti adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 28.500 Ft/év.

(2) Mentes az adó alól a HÉSZ-ben kertes mezőgazdasági területként megjelölt területen elhelyezkedő szőlőültetvény.

(3) Nem kell magánszemély kommunális adóját megfizetni

a) azon építményrészek után, amelyekre építményadó, illetve

b) azon telkek után, amelyekre telekadó

fizetési kötelezettség áll fenn.


IV. fejezet

Helyi iparűzési adó


9. § Az adó mértéke

  1. állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén évi mértéke[8] az adóalap 1,9 %-a.
  2. ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként 5000 Ft.


V. fejezet

Záró rendelkezések


10. §   (1)       Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 9/2012. (V.3.) önkormányzati rendelete.

(3) Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adók beszedésének hatékonysága érdekében bevezetett anyagi érdekeltségi rendszerről szóló 35/2010. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének 3. § (1) bekezdése, valamint 5. §-a.

[9]11. § A 6/A. § rendelkezéseit 2012. január 1-jétől kell alkalmazni. Dr. Szabó Tibor                                                                                              Dr. Szabó-Schmidt Katalin

   polgármester                                                                                                                       jegyző


Kihirdetve:                                                                                         Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                                                               jegyző[1]

Egységes szerkezetben a helyi adókról szóló 19/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelettel.

[2]

2015.05.28-i hatállyal módosította a 13/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja.

[3]

2015.05.28-i hatállyal módosította a 13/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelet 1. § b) pontja.

[4]

2015.05.28-i hatállyal módosította a 13/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelet 1. § c) pontja.

[5]

2015.05.28-i hatállyal módosította a 13/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelet 1. § d) pontja.

[6]

2015.05.28-i hatállyal kiegészítette a 13/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

[7]

2015.05.28-i hatállyal módosította a 13/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a

[8]

2015.05.28-i hatállyal módosította a 13/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a

[9]

2015.05.28-i hatállyal kiegészítette a 13/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a