Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020 (IV.29.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014 (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 04. 30 - 2020. 05. 01

Martonvásár Város Polgármestere Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti jogkörben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II. 12.) önkormányzati rendeletének 17. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Veszélyhelyzet idején a képviselő-testület bizottságaira átruházott hatásköröket a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester gyakorolja.”


2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.