Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2020 (IX.30.) önkormányzati rendelete

az üzletek éjszakai nyitvatartásáról, a felügyeleti díjról, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének rendjéről szóló 15/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 01 - 2020. 10. 11

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében és a 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitvatartásáról, a felügyeleti díjról, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének rendjéről szóló 15/2015. (V. 27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 3. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Előzetes bejelentés alapján, kérelemre, vendéglátó egységenként és naptári évenként a (2) bekezdésben felsoroltakon kívül az (1) bekezdésben meghatározott nyitva tartási időtől eltérő nyitvatartás engedélyezhető, alkalomszerűen, 30 napot meg nem haladó időtartamban. A kérelmet a kérelmezett időpont napját legalább 4 munkanappal megelőzően kell benyújtani a jegyzőhöz - az 1. melléklet szerinti nyomtatványon -, aki azt az előzetes tapasztalatok, észrevételek alapján megvizsgálja, engedélyezés esetén a bejelentést záradékolja.

2. § Az Ör. kiegészül 1. melléklettel e rendelet 1. melléklete szerint.

3. § (1) Ez a rendelet 2020. október 1. napján lép hatályba és hatályba lépését követő 10. napon hatályát veszti.

(2) E rendeletben foglaltakat a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
                         Dr. Szabó Tibor                                         Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                           polgármester                                                            jegyző


Kihirdetve: 2020. szeptember 30.

                                                                                            Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                            jegyző

Mellékletek