Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (IV.1.) önkormányzati rendelete

veszélyhelyzeti időszakra vonatkozóan egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Hatályos: 2020. 04. 02 - 2020. 12. 31

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

5/2020. (IV.01.) önkormányzati rendelete

veszélyhelyzeti időszakra vonatkozóan egyes önkormányzati rendeletek módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti jogkörben, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1., 2., 5., 8a., és 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) rendkívüli települési és veszélyhelyzeti támogatás megállapításáról,”

2. § Az Ör. a következő 6/A. §-sal egészül ki:

„6/A. § (1) Az önkormányzat Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet esetén települési támogatást (a továbbiakban: veszélyhelyzeti támogatás) nyújt az átmenetileg nehéz helyzetbe került családok számára.

(2) A veszélyhelyzeti támogatás egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A természetbeni szociális ellátás formájáról és módjáról az ellátást megállapító határozatban kell rendelkezni.”

3. § Az Ör. a következő 25/A. §-sal egészül ki:

„25/A. § (1) Eseti jelleggel nyújtható veszélyhelyzeti támogatás a 25. § (1) bekezdésében megjelölt célokra azoknak, akik Magyarországon kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról átmenetileg nem tudnak gondoskodni.

(2) Az (1) bekezdésében szereplő támogatási lehetőségek közül egy kérelemben legfeljebb kettő támogatási cél jelölhető meg.”

4. § Az Ör. a következő 26/A. §-sal egészül ki:

„26/A. § Veszélyhelyzeti támogatásban – egyedi mérlegelés alapján, a 26. § (1)-(3) bekezdéseiben, 27. §-ban, 28. § (1)-(3) bekezdésiben foglaltak alkalmazásának mellőzése mellett - az a személy részesíthető, ahol a családban a veszélyhelyzettel összefüggésben felmerülő élethelyzet olyan jelentős változást hozott, mely a napi létfenntartást veszélyezteti.”

5. § Az Ör. a következő 29/A. §-sal egészül ki:

„29/A. § (1) Veszélyhelyzeti támogatás iránti igénylés esetén nem kell alkalmazni a 29. §-ban foglaltakat.

(2) A veszélyhelyzeti támogatás iránti igénylés benyújtható saját kézzel vagy géppel írt, saját kezűleg aláírt papíron, illetőleg ügyfélkapun keresztül, formanyomtatvány alkalmazás nélkül, szöveges indokolás és az igényelt támogatás összegének megjelölése mellett.

(3) A veszélyhelyzeti támogatás nyújtására javaslatot tehet a Szent László Völgye Segítő Szolgálat is.”

6. § Az Ör. a következő 31/A. §-sal egészül ki:

„31/A § Veszélyhelyzeti támogatás természetbeni támogatásként nyújtható különösen

a) élelmiszer támogatásként,

b) tüzelő segélyként,

c) gyógyszer támogatásként.”

7. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és a közterület-felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016. (X. 12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör2.) a következő 30/A. §-sal egészül ki:

„30/A. § Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése tilos.”

8. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2020. december 31-én hatályát veszti.

(2) Az 1-6. §-ok rendelkezéseit 2020. március 19-étől indult ügyekben, míg a 7. § rendelkezéseit 2020. március 23-ától kell alkalmazni.
                        Dr. Szabó Tibor                                      Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                          polgármester                                                           jegyző


Kihirdetve: 2020. április 1.

                                                                                          Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                            jegyző