Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése teljesítéséről és pénzmaradványa elszámolásáról

Hatályos: 2015. 05. 01

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének  6/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendeleteMartonvásár Város Önkormányzatának2014. évi költségvetése teljesítésérőlés pénzmaradványa elszámolásáról
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2014. évi  CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 10.§ (7) bekezdésének 11. §-a szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)

Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) saját költségvetése 2014. évi teljesítését
1.616.678

E Ft 

költségvetési pénzforgalmi bevétellel,
635.224

E Ft 

finanszírozási bevétellel,

257.702

E Ft 

személyi juttatásai,
67.841

E Ft 

munkaadót terhelő járulékkal,

290.655

E Ft 

dologi kiadással,
471.649

E Ft 

támogatással, pénzbeli juttatással,


579.561

E Ft 

felhalmozási kiadással,

108.240

E Ft 

finanszírozási kiadással,


hagyja jóvá az 1-23. mellékletek szerinti részletezettséggel.(2)

Az Önkormányzat

a) 2014. évi költségvetési maradványát:

476.255

E Ft-ban


b) a korrekciós tételekkel módosított pénzmaradványát

472.690

E Ft-ban


c) a felosztható pénzmaradványát472.690

E Ft-ban


állapítja meg.


(3)

A normatív állami hozzájárulások, valamint a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásából

eredő visszafizetési kötelezettséget 3.150 E Ft-ban hagyja jóvá.

   2.§ A 17. mellékletben kimutatott, kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványt az Önkormányzat tartalékképzésre fordítja.   3. §  Az önállóan működő intézmények és a polgármesteri hivatal pénzmaradványát az önkormányzat gazdálkodási okokból elvonja.

  4.§  Elrendeli a felosztható pénzmaradvány felhasználását a 17. melléklet szerint.
55. §  E rendelet 2015.  május  1. napján  lép hatályba és 23 mellékletet tartalmaz.


     Miklósné Pető Rita                                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                aljegyző                                                                                                                          polgármester


Kihirdetve: 2015. április 29.                                                                                                                                               Miklósné Pető Rita


                                                                                                                                                    aljegyző

Mellékletek