Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 03. 01 - 2020. 03. 11

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában, továbbá a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 3. § (7) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

e) elrendelheti környezettanulmány készítését, különös tekintettel az Szt. 10. § (6) bekezdésében foglaltak vizsgálatára vonatkozóan.

2. § Az Ör. 20. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 80.000,- Ft-ot,”

3. § Az Ör. 20. § (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) amennyiben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke - a testnevelés, ének-zene, képzőművészet-rajz, vizuális nevelés, technika, dráma, magatartás és szorgalom tárgyak, osztályzatok nélkül - számított tanulmányi átlaga legalább 4,5 vagy a tantárgyi követelményeket legalább 75 %-os szinten teljesítette. Nem részesíthető támogatásban az, aki szöveges értékeléssel rendelkezik.”

4. § Az Ör. 20/A. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 80.000,- Ft-ot,”

5. § Az Ör. 20/B. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 80.000,- Ft-ot,”

6. § Az Ör. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Pályázat útján, 14 éven aluli gyermeke után, évente egy alkalommal támogatásban részesíthető, a gyermek táboroztatásának költségeihez való hozzájárulás céljából legfeljebb egy tábor vonatkozásában a meghatározott feltételek együttes fennállása esetén az a törvényes képviselő,

a) aki a településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt él,

b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 80.000,- Ft-ot.”

7. § Az Ör. 25. § (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„h) – kizárólag adott naptári év január 01. napjától március 31. napjáig, és adott naptári év október 01. napjától december 31. napjáig, ezen időszakonként legfeljebb 2 alkalommal - tűzifavásárláshoz,”

8. § Az Ör. 28. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Rendkívüli települési támogatás évente háztartásonként legfeljebb négy alkalommal állapítható meg.”

9. § Az Ör. 28. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A kérelmező személy a részére kifizetett pénzbeli rendkívüli települési támogatás összegével köteles elszámolni legfeljebb a határozat meghozatalától számított két hónapon belül a határozatban foglalt határidőig és módon, a határozatban dátumszerűen megjelölt időszakra, legfeljebb 3 hónapnyi időintervallumban keletkezett számla bemutatásával. Amennyiben a kérelmező, valamint az Szt. 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerinti vele egy háztartásban élők elszámolási kötelezettségüknek a megjelölt határidőig nem tettek eleget, a kérelem beadásának időpontjától számított 2 év időtartamig a háztartás tagjai nem részesülhetnek rendkívüli települési támogatásban.”

10. § (1) E rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő 10. napon hatályát veszti.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően induló ügyekben kell alkalmazni.                         Dr. Szabó Tibor                                         Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                           polgármester                                                            jegyző