Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016 (VII.13.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 20/2015. (VII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 09. 01 - 2016. 09. 10

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

12/2016. (VII. 13.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 20/2015. (VII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1.§  Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 20/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalmatlanító helyre történő elhelyezését végző, a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kiválasztott, vagy közszolgáltatásra kijelölt közszolgáltatót (a továbbiakban: Közszolgáltató), valamint a közszolgáltatás időtartamát a rendelet 1. melléklete tartalmazza.”

2. § Az Ör  1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

3. § Az Ör. 3. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

4. § Ez a rendelet 2016. szeptember 1. napján lép hatályba és hatályba lépését követő 10. napon hatályát veszti.


k.m.f.




                        Dr. Szabó Tibor                                              Miklósné Pető Rita

                           polgármester                                                          aljegyző


Kihirdetve: 2016. július 13.


                                                                                                  Miklósné Pető Rita

                                                                                                           aljegyző