Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2019 (XI.27.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 28


Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének 

22/2019.  (XI.27.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint 234. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat­ és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőt rendeli el.


1. §  Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2019. évi bevételeit 35.217 E Ft-tal növeli és 2.959.905 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”

2. §  Az ÖR 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásait 35.217 E Ft-tal növeli és 2.959.905 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”

3. § E rendelet 1-11. mellékletei az ÖR azonos számú mellékletei helyébe lépnek.

4. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, a benne foglaltakat 2019. január 1-ével kell alkalmazni.


                        Dr. Szabó Tibor                                              Miklósné Pető Rita           

                                                     polgármester                                                         aljegyző


Kihirdetve: 2019. november 27.


                                                                                               Miklósné Pető Rita                                                                                                                          aljegyző


Mellékletek