Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2020 (VII.2.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 2/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 01 - 2020. 09. 10

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. § (2f) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (2) bekezdésében és a Gyvt. 21/A. § (3) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. § A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 2/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § E rendelet 2020. szeptember 1. napján lép hatályba és hatályba lépését követő 10. napon hatályát veszti.


K.m.f.


                         Dr. Szabó Tibor                                         Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                           polgármester                                                            jegyző


Kihirdetve: 2020. július 2.

                                                                                            Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                            jegyző

Mellékletek