Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016 (IV.27.) önkormányzati rendelete

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 20/2015. (VII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 01 - 2016. 05. 10

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

10/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 20/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 20/2015. (VII.2.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 1. melléklet 2. pontja a következők szerint módosul:

„2. Közszolgáltatási szerződés időtartama: 4 hónap”

2. § Az Ör. 2. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

3. § (1) Ez a rendelet 2016. május 1. napján lép hatályba és hatályba lépését követő 10. napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 4/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete.


K.m.f.


                         Dr. Szabó Tibor                                              Miklósné Pető Rita

                           polgármester                                                          aljegyző


Kihirdetve: 2016. április 27.

                                                                                                 Miklósné Pető Rita

                                                                                                           aljegyző
Mellékletek