Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2016 (XI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 30 - 2016. 12. 31

Martonvásár város Önkormányzata

Képviselő-testületének

21/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6/A§ (3) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében, a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletben meghatározott véleményezésben részt vevő szervek egyetértésével, a következőket rendeli el:


1.§ Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: HÉSZ) mellékletét képező SZT-1A, SZT-1B, SZT-2, SZT3 jelű szabályozási tervlapjának tervezési területre vonatkozó normatartalma helyébe jelen rendelet 1. melléklete szerinti Szabályozási Terv módosítása tervlapok tervezési területre vonatkozó normatartalma lép.

2.§ A HÉSZ 22. §-a a következő (6) és (7) bekezdésekkel egészül ki:

(6)Amennyiben a telekalakításra kizárólag a közterület lejegyzése céljából kerül sor, úgy a visszamaradó építési telek akkor is kialakítható, ha a kialakuló építési telek – minimális telekméretre, maximális beépítettségre és minimális zöldfelületre vonatkozó – paraméterei az építési övezet előírásaitól eltérnek.

(7)       A már jellemzően beépült telektömbben az építési övezeti előírásoknál kisebb szélességű vagy területű telek is kialakítható, amennyiben

  1. az eltérést a kialakult telekstruktúra vagy meglévő épület indokolja, és
  2. az eltérés mértéke nem nagyobb 5%-nál.”

3.§ A HÉSZ 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az építési övezetekben, övezetekben elhelyezhető épületnek nem minősülő építmények magassága nem haladhatja meg az építési övezetben, övezetben előírt legnagyobb épületmagasság értékét, kivéve:

a) különleges terület – mezőgazdasági üzemi terület (K-mü) és ipari terület (Gip) építési övezeteiben, valamint általános mezőgazdasági terület (Má) övezeteiben toronysiló, szárító, valamint a kapcsolódó kiszolgáló építmények elhelyezése esetén;

b) valamennyi övezetben szélerőmű elhelyezése esetén;

c) ha az építési övezet, övezet előírásai másként nem rendelkeznek.”

4.§ A HÉSZ 40. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(6) Oldalhatáron álló beépítési mód esetében az építési telek oldalkertje 5,0 m, 13 m szélességet el nem érő telek esetében 4,0 m.”

5.§ (1) A HÉSZ 43. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) A falusias lakóterület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza:


1

AZ ÉPÍTÉSI TELEK


A

B

C

D

E

F

G

H

2

Építési övezeti jele

Beépítés módja

Kialakítható legkisebb területe

(m²)

Kialakítható legkisebb telekszélessége (m)

Legnagyobb megengedhető beépítettsége (%)

Épületeinek legnagyobb épületmagassága (m)

Minimális zöldfelületi aránya (%)

Legnagyobb megengedett terepszint alatti beépítettség (%)

3

Lf1, Lf1*
Lf1*-CS

O

800

16

30

5,0

50

30

4

Lf2,
Lf2-CS

O

1200

18

25

5,0

60

25

5

Lf3,
Lf3-CS

SZ

1200

24

30

5,0

60

30

O         oldalhatáron álló beépítés

SZ        szabadonálló beépítés

(2) A HÉSZ 43. § (14)-(15) bekezdésben az „Lf1, Lf1* építési övezetek” szövegrész helyébe a „Lf1, Lf1*, Lf1*-CS építési övezetek” szöveg lép.

(3) A HÉSZ 43. § (17) bekezdésben az „Lf1* építési övezet” szövegrész helyébe a „Lf1*, Lf1*-CS építési övezetek” szöveg lép.

(4) A HÉSZ 43. §-a a következő (17/A) bekezdéssel egészül ki:

„(17/A) Lf1*-CS építési övezet építési telkein a szennyvízcsatorna-hálózat megépítéséig csak zárt szennyvíztároló alkalmazható, s a szennyvíz elszállításáról gondoskodni kell.”

 (5) A HÉSZ 43. § (18)-(20) bekezdésben az „Lf2 építési övezet” szövegrész helyébe a „Lf2, Lf2-CS építési övezetek” szöveg lép.

(6) A HÉSZ 43. §-a a következő (20/A) bekezdéssel egészül ki:

„(20/A) Lf2-CS építési övezet építési telkein a szennyvízcsatorna-hálózat megépítéséig csak zárt szennyvíztároló alkalmazható, s a szennyvíz elszállításáról gondoskodni kell.”

 (7) A HÉSZ 43. § (21)-(22) bekezdésben az „Lf3 építési övezet” szövegrész helyébe a „Lf3, Lf3-CS építési övezetek” szöveg lép.

(8) A HÉSZ 43. §-a a következő (23) bekezdéssel egészül ki:

„(23) Lf3-CS építési övezet építési telkein a szennyvízcsatorna-hálózat megépítéséig csak zárt szennyvíztároló alkalmazható, s a szennyvíz elszállításáról gondoskodni kell.”

6.§ A HÉSZ 46. §-a a következő (6/A) bekezdéssel egészül ki:

„(6/A) Ipari terület építési övezeteinek építési telkein állattartó épület nem helyezhető el.”

7.§ (1) A HÉSZ 51. § (6)-(7) bekezdésben a „K-mü” szövegrész helyébe a „K-mü, K-mü*” szöveg lép.

(2) A HÉSZ 51. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) K-mü* építési övezet építési telkein állattartó épület nem helyezhető el.”

8.§ A HÉSZ 54. § e)-f) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„e) Természetközeli terület                           (Tk)

f) Különleges beépítésre nem szánt terület

fa) Turisztikai terület                        (Kb-tur)

fb) Kastély terület                                         (Kb-k)”

9.§ A HÉSZ 54. §-a  a következő g) ponttal egészül ki:

„g) Közlekedési terület

ga) Közúti                                                      (Köu)

gb) Kötöttpályás                                            (Kök)”

10.§ A HÉSZ 58. § (2) b) pontjában a „vendéglátó” szövegrész helyébe a „szállás, vendéglátó” szöveg lép.

11.§ A HÉSZ II. RÉSZ XI. Fejezete a következő 52/A. alcímmel egészül ki:

52/A. TERMÉSZETKÖZELI TERÜLET

61/A.§ (1) Természetközeli terület a Szabályozási terven Tk jellel jelölt övezet, amely kialakulására az ember csekély mértékben hatott, és amely területen a természeteshez közelítő állapot jött létre.

(2)Természetközeli terület övezetében épület nem helyezhető el.”

12. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba, és a következő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti a HÉSZ 63. § (9) bekezdése.
Dr. Szabó Tibor                                   Miklósné Pető Rita

   polgármester                                                aljegyzőKihirdetve: 2016. november 30.


                                                                                             Miklósné Pető Rita

                                                                                                     aljegyző

Mellékletek