Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016 (VII.13.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről szóló 22/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 07. 15 - 2016. 07. 25

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

14/2016. (VII.13.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről szóló 22/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításárólMartonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében, a 236. § (4) bekezdésében, valamint 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § A Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről szóló 22/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(2) A Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselője illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

3.§ (1) Ez a rendelet 2016. július 15. napján lép hatályba és hatályba lépését követő 10. napon hatályát veszti.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni a folyamatban lévő és a rendelet hatályba lépését követően indult ügyekben.

(3) Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Martonvásár Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.10.) önkormányzati rendeletének 7. § (8) bekezdése.
                        Dr. Szabó Tibor                                           Miklósné Pető Rita

                          polgármester                                                      aljegyző
Kihirdetve: 2016. július 13.

                                                                                               Miklósné Pető Rita

                                                                                                        aljegyző