Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2017 (XI.8.) önkormányzati rendelete

a települési adóról

Hatályos: 2020. 01. 01 - 2021. 12. 31

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

25/2017. (XI.8.) önkormányzati rendelete

a települési adóról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1./A. § (1) bekezdésében, valamint 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1. Az adó bevezetése, hatálya


1. § Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1/A. §-a szerinti települési adót vezet be határozott időre.

2. § (1) A települési adóból származó bevétel elsősorban településfejlesztési, infrastruktúra fejlesztési cél megvalósítása érdekében használható fel, így különösen:

a) bel- és külterületi utak karbantartására,

b) elsősorban belterületi utak szilárd burkolattal történő ellátására,

c) belterületi járdák építésére,

d) a helyi életkörülmények javítását célzó szolgáltatások megvalósítására, új közösségi terek kialakítására (pl.: térfigyelő kamerarendszer, játszótér, stb.)

(2) Az önkormányzat a beszedett adó összegéről az éves költségvetési beszámoló részeként tájékoztatja a település lakosságát.

3. § Adóköteles a település közigazgatási területén szennyvízgyűjtésre szolgáló műtárgy (a továbbiakban: szennyvíztározó) használata.

4. § A rendelet területi hatálya Martonvásár város közigazgatási területén -  Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 4. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - a HÉSZ 1. melléklete szerinti Szabályozási Tervben belterületként jelölt területekre terjed ki.

5. § (1) Az adó alanya az a magánszemély, aki e rendelet hatályba lépésekor olyan lakóegység tulajdonosa, mely lakóegység szennyvíztározóra rá van kötve. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok.

(2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.


2. Az adó alapja és mértéke


6. § (1) Az adó alapja a lakóegység.

(2)[1] Az adó évi mértéke 100.000.-Ft/lakóegység/év.


3. Adómentesség


7. § (1) Mentes az adó megfizetése alól az az adóalany, aki e rendelet hatálybalépésekor a tulajdonában álló lakóegység után csatornadíj vagy talajterhelési díj fizetésére kötelezett.

(2) Mentes az adó megfizetése alól a Kismarton településrészen fekvő lakóegység.


4. Eljárási rendelkezések


8. § (1) Az adót az önkormányzati adóhatóság határozat hozatala mellett, kivetéssel állapítja meg az adóalany bevallása alapján, az ingatlan-nyilvántartásban e rendelet hatályba lépése napján nyilvántartott adatok szerint.

(2) Bevallást az adókötelezettség keletkezését követő 30 napon belül kell tenni e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon az önkormányzati adóhatóság felé.

(3) Nem kell tenni bevallást, ha e rendelet alapján az adómentesség feltételei fennállnak.

(4) Ha az adó alanya az e rendeletben meghatározottak szerint nem tesz bevallást, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (a továbbiakban: Art.) foglaltak szerint mulasztási bírság kiszabásának, valamint adóellenőrzési eljárás lefolytatásának van helye.

(5) Az önkormányzati adóhatóság adóhatósági adó-megállapítással élhet az Art. 125. § (6a) bekezdésében foglaltak szerint, mely az adózót bevallási kötelezettsége alól nem menti fel.

(6) Az adót két egyenlő részletben kell megfizetni, tárgyév március 15., valamint szeptember 15. napjáig, Martonvásár város települési adó beszedési számlájára.

9. § Az adóalany adóhatósághoz írásban benyújtott kérelmére, részére

a) az Art. 133. §-a szerinti fizetési könnyítés (fizetési halasztás, részletfizetés),

b) az Art. 134. § (1) bekezdése szerint adómérséklés

engedélyezhető.

10. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., valamint az Art. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


  1. Értelmező rendelkezések


11. § E rendelet alkalmazásában:

1. szennyvízgyűjtésre szolgáló műtárgy: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 1. melléklet 69. pontja szerinti, a szennyvízelvezetéshez kapcsolódó közműpótló műtárgy.

2. Kismarton településrész: a HÉSZ 1. mellékletében a Szabályozási Terv SZT-3 jelű tervlapján „Kismarton”-ként megjelölt településrész.

3. lakóegység: a Htv. 52. § 5. pontja szerinti épület, 6. pontja szerinti épületrész vagy 8. pontja szerinti lakás.

4. tulajdonos: tulajdonoson a Htv. 52. § 7. pontja szerinti fogalmat kell érteni.


6. Záró rendelkezés


12. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba és 2021. december 31. napján hatályát veszti.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a rendelet 13. §-a 2020. január 1. napján lép hatályba.

13. § E rendelet 6. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:

(2) Az adó évi mértéke 100.000.-Ft/lakóegység/év.”                        Dr. Szabó Tibor                                        Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                           polgármester                                                           jegyző


Kihirdetve: 2017. november 8.

                                                                                           Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                          jegyző

[1]

2020.01.01-től hatályos szöveg.