Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015 (XI.25.) önkormányzati rendelete

A Martonvásár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 11. 26 - 2015. 11. 27

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének 

25/2015.  (XI. 25.) önkormányzati rendelete,

a Martonvásár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Martonvásár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítására – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:


 1.§  Martonvásár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „2. § Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi bevételeit 46.391 E Ft-tal növeli és 1.514.918.000 Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.


2.§  Az ÖR 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „3. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi kiadásait 46.391 E Ft-tal növeli és 1.514.918.000 Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”

                                                                                                                            

     3.§ E rendelet 1-9. és a 11. mellékletei ÖR azonos számú és tartalmú mellékletei helyébe lépnek.


4.§ E rendelet a 2015. november  26-án lép hatályba, rendelkezéseit 2015. július 1-től kell alkalmazni.                                Dr. Szabó Tibor                                                    Miklósné Pető Rita                                            polgármester                                                              aljegyző


Kihirdetve: 2015. november 25.


                                                                                                                 Miklósné Pető Rita

                                                                                                                          aljegyző


Mellékletek