Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014 (IV.29.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése teljesítéséről és pénzmaradványa elszámolásáról

Hatályos: 2014. 05. 01

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2013. évi  CXCV. törvény 91.§-ban kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 10.§ (7) bekezdésének 11. §-a szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § (1)

Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) saját költségvetése 2013. évi teljesítéséta) 889.568

E Ft 

költségvetési pénzforgalmi bevétellel,b) 863.023

E Ft 

pénzmaradvány igénybevétellel,c) 216.486

E Ft 

személyi juttatásai,d)  54.078

E Ft 

munkaadót terhelő járulékkal,e) 201.208

E Ft 

dologi kiadással,f) 288.728

E Ft 

egyéb működési kiadással és pénzbeli juttatással,
g) 331.379

E Ft 

felhalmozási kiadással,h)  74.186

E Ft 

finanszírozási kiadással,


míg a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokat  -10.476 E Ft-tal, a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételeket  -876 E Ft-tal hagyja jóvá,

 az 1-27. mellékletek szerinti részletezettséggel.


(2)

Az Önkormányzat a pénzmaradvány levezetését meghatározó jogszabály szerinta) 2013. évi költségvetési pénzmaradványát:

583.271b) a korrekciós tételekkel módosított pénzmaradványát

570.819c) a felosztható pénzmaradványát570.819állapítja meg.
(3)

A normatív állami hozzájárulások, valamint a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásábóleredő visszafizetési kötelezettséget 12.452 E Ft-ban hagyja jóvá. 2.§ A 21. mellékletben kimutatott, kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványt az Önkormányzat tartalékképzésre fordítja.


3. §  Az önállóan működő intézmények és a polgármesteri hivatal pénzmaradványát az önkormányzat gazdálkodási okokból elvonja, míg a Martongazda Kft. részére átadott pénzeszközök 23. melléklet szerinti szakfeladatok maradványát e mellékletben kimutatott többletköltség fedezetére hagyja jóvá.


4.§  Elrendeli a felosztható pénzmaradvány felhasználását a 21. melléklet szerint.


5. §  Ez a rendelet 2014. május 1-jén lép hatályba.


         Dr. Szabó-Schmidt Katalin
Dr. Szabó Tiborjegyző
     polgármester

Kihirdetve: 2014.04.29.


         Dr. Szabó-Schmidt Katalin


                               jegyző