Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016 (X.12.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 10. 13 - 2016. 10. 14

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

19/2016. (X.12.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6/A.§ (3) bekezdésében és 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6.§ (1) bekezdésében biztosított feladatkörében, a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben meghatározott véleményezésben részt vevő szervek egyetértésével, a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) mellékletét képező SZT-1A jelű szabályozási tervlapjának tervezési területre vonatkozó normatartalma helyébe jelen rendelet 1. melléklete szerinti Szabályozási Terv módosítása tervlap tervezési területre vonatkozó normatartalma lép.

2. § (1) A HÉSZ 53. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(5) A különleges terület – kastély terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza:


1

AZ ÉPÍTÉSI TELEK


A

B

C

D

E

F

G

H

2

Építési övezeti jele

Beépítés módja

Kialakítható legkisebb területe

(m²)

Kialakítható legkisebb telekszélessége (m)

Legnagyobb megengedhető beépítettsége (%)

Épületeinek legnagyobb épületmagassága (m)

Minimális zöldfelületi aránya (%)

Legnagyobb megengedett terepszint alatti beépítettség (%)

3

K-k

SZ

K

K

30

12,0

60

20

K         kialakult állapot

SZ        szabadonálló beépítés

(2) A HÉSZ 53. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

(9) K-k építési övezet építési telkein elhelyezett épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 15,0 m-t.

(10) K-k építési övezet építési telkein eltérő épületmagassággal meghatározott telekrész területén legfeljebb 9,0 épületmagasságú épület helyezhető el, melynek legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 10,5 m-t.

3. § (1) Jelen rendelet 2016. október 13. napján lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti a HÉSZ 53. § (8) bekezdése.
                              Dr. Szabó Tibor                                       Miklósné Pető Rita

                                polgármester                                                  aljegyző


Kihirdetve:

Martonvásár, 2016. október 12.

                                                                                              Miklósné Pető Rita

                                                                                                      aljegyző


Mellékletek