Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019 (II.13.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 01 - 2021. 03. 10

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló

29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában, továbbá a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Kérelmet egész évben folyamatosan lehet benyújtani a hatáskör gyakorlójának címezve levélben vagy személyesen a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal), kivéve az Ör. 25. § (1) bekezdésének m) pontját;”

2. § Az Ör. 20. § (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) amennyiben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke – a testnevelés, ének-zene, képzőművészet-rajz, vizuális nevelés, technika, dráma, magatartás és szorgalom tárgyak, osztályzatok nélkül - számított tanulmányi átlaga legalább 4,5 vagy a tantárgyi követelményeket legalább 75 %-os szinten teljesítette.” Nem részesíthető támogatásban az, aki szöveges értékeléssel rendelkezik.”

3. § Az Ör. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 20-22- §- okban meghatározott támogatások iránti pályázatokat évi legfeljebb két alkalommal – a rendelkezésre álló anyagi források figyelembevétele mellett - a Humán Bizottság írhatja ki tárgyév március 31. napjáig, valamint október 15. napjáig Martonvásár város honlapján és önkormányzati lapjában.”

4. § Az Ör. 23. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A pályázat elbírálásáról a pályázókat a bírálatot követő 30 napon belül értesíteni kell.”

5. § Az Ör. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„25. § (1) Eseti jelleggel nyújtható rendkívüli települési támogatás azoknak, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, alkalmanként jelentkező többletkiadásokhoz, így különösen

  1. betegséghez,
  2. halálesethez,
  3. elemi kár elhárításához,
  4. gyógyszerkiadások csökkentéséhez,
  5. iskoláztatáshoz óvodáztatáshoz,
  6. a gyermek fogadásának előkészítéséhez,
  7. nevelésbe vett kiskorú vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt iskoláztatásához, továbbá fogyatékkal élő gyermek habilitációs- rehabilitációs ellátáshoz, speciális terápiás foglalkozásainak, eszközeinek költségéhez,
  8.  – kizárólag adott naptári év január 01. napjától március 31. napjáig, és adott naptári év október 01. napjától december 31. napjáig – tűzifavásárláshoz,
  9. egyebekhez.

(2) Nem részesíthető az iskoláztatáshoz, óvodáztatáshoz igényelhető rendkívüli települési támogatásban ugyanazon gyermeke után a törvényes képviselő, vagy felsőoktatásban tanulmányokat folytató nappali tagozatos hallgató, aki jelen rendelet 20-21. § szerinti támogatásban részesült.

(3) Az (1) bekezdésében szereplő támogatási lehetőségek közül egy kérelemben kizárólag egy támogatási cél jelölhető meg.”

6. § Az Ör. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Rendkívüli települési támogatás évente háztartásonként legfeljebb 4 alkalommal állapítható meg.

7. § Az Ör. 28. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) évente nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 500%- át”

8. § Az Ör. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Rendkívüli települési támogatás iránti igénylés esetén jelen rendelet 3. § (7) bekezdésben foglalt dokumentumokon kívül a kérelemhez minden esetben, céltól függően, csatolni kell

a) betegség esetén: 30 napnál nem régebbi eredeti háziorvosi igazolást vagy kórházi zárójelentést;

b) halálesethez kapcsolódóan: a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított, 3 hónapnál nem régebbi eredeti számlát, valamint az eltemetett személy halotti anyakönyvi kivonatának fénymásolt példányát, a temettető és vele közös háztartásban élők jövedelemigazolását;

c) elemi kár elhárításához: a rendőrség vagy a katasztrófavédelem által felvett jegyzőkönyvet, igazolást;

d) gyógyszerkiadások csökkentéséhez: 30 napnál nem régebbi háziorvosi igazolást, miszerint a kérelmező az adott gyógyszereket szedi, valamint gyógyászati segédeszközök esetén szakorvosi igazolást;

e) iskoláztatáshoz kapcsolódó költségek támogatása esetén: 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolást,

f) a gyermek fogadásának előkészítéséhez: az e) pont szerinti dokumentumokat.”

9. § Az Ör. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

10. § Ez a rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően induló ügyekben kell alkalmazni.

11. § Hatályát veszti az Ör.

a) 24/A. §-a,

b) 28. § (2) bekezdés c) pontja,

c) 28. § (5)-(7) bekezdései.
                         Dr. Szabó Tibor                                                Miklósné Pető Rita

                            polgármester                                                           aljegyzőKihirdetve: 2019. február 13.

                                                                                                   Miklósné Pető Rita

                                                                                                           aljegyző


Mellékletek