Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelete

a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és közterület-felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01 - 2021. 03. 10

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

20/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelete

a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és közterület-felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításárólMartonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (1) bekezdésében, a nemdohányzók védelméről és dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2/A. §-ában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1., 2., 5. és 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével és a Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásának figyelembevételével {opcionálisan}, a következőket rendeli el:1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és közterület-felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016. (X.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) I. Fejezet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendeletben foglaltakat

a) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevétel esetén, a közterület filmforgatási célú használatáról, valamint

b) a Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában álló helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű- és egyéb építések, valamint az útburkolatbontások szabályozásáról (a továbbiakban: útrendelet)

szóló önkormányzati rendeletekben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

2. § Az Ör. I. Fejezet 2. §-a a következő r) ponttal egészül ki:

„r) Városközponti terület: a város közigazgatási területén kiemelt turisztikai jelentőséggel bíró, e rendelet 2. mellékletében meghatározott közterület, (ahol – kiemelt jelentőségére tekintettel – a közterület gondozásával és rendben tartásával kapcsolatos lakossági feladatokat az önkormányzat látja el).”

3. § Az Ör. II. Fejezete a következő 11/A. §-sal egészül ki:

„11/A. § (1)  A település teljes közigazgatási területén a buszok és 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművek, vontatmányok közterületen és kijelölt parkolókban történő tárolása és parkolása

a)  az arra kijelölt és engedéllyel igénybevett helyek, valamint a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - este 20 és reggel 6 óra között nem megengedett,

b) az (1) bekezdésben foglalt időszaktól eltérő időszakban az erre kijelölt parkolókban megengedett.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak betartása alól a jegyző e rendelet 3. § (4) és (5) bekezdése szerinti esetekben egyedi engedély kiadása mellett felmentést adhat.”

4. § Az Ör. II. Fejezet 13. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„eb) és az előírt közúti űrszelvény minimális méretét – a vonatkozó balesetvédelmi-, közlekedési jogszabályok figyelembevételével – biztosítani lehet:  az 1-2. napon - ingyenes, a 3-7. napig - tároló edényzetben, konténerben történő elhelyezés esetén ingyenes, egyéb esetben 3.000,-Ft/m2/nap, a 8. naptól - 3.000,-Ft/m2/nap;”

5. § Az Ör. II. Fejezet 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A városközponti területen a 13. § (1) bekezdése szerinti díjak 150 %-át kell megfizetni.”

6. § Az Ör. III. Fejezet 19. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) a városközponti területeket kivéve, az az ingatlantulajdonos vagy -használó, aki nem gondoskodik az általa használt

aa) ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, akkor az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről,

ab) ingatlanról a járda vagy az úttest fölé nyúló, a közlekedést zavaró vagy akadályozó ágak megfelelő nyeséséről,

ac) ingatlan előtt a hótól, jégtől és ónos esőtől síkossá vált járdaszakasz környezetet nem veszélyeztető síkosság-mentesítéséről,”

7. § (1) Az Ör. III. Fejezet 19. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„e) aki e rendelet 11/A. §-ában foglaltakat megsérti,”

(2) Az Ör. III. Fejezet 19. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„j) az, aki háztartási igényeit kielégítő, zajt keltő tevékenységet

ja) a május 1. és szeptember 30. közötti nyári időszakban hétköznap reggel 6 óra és este 21 óra, szombaton reggel 8 óra és este 21 óra, vasárnap reggel 9 óra és 12 óra közötti időtartamon kívül végez,

jb) az október 1. és április 30. közötti téli időszakban hétköznap reggel 7 óra és este 18 óra, szombaton reggel 9 óra és este 18 óra, vasárnap reggel 9 óra és 12 óra közötti időtartamon kívül végez;”

(3) Az Ör. III. Fejezet 19. § n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„n) aki Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének útrendeletében foglaltakat megsérti,”

(4) Az Ör. III. Fejezet 19. §-a a következő q) ponttal egészül ki:

„q) az, aki a város parkjainak, tematikus parkjainak, játszótereinek használata, ott tartózkodása  során a képviselő-testület által ezen közösségi területek használatára vonatkozó, elfogadott házirendben megállapított szabályokkal ellentétes cselekményt valósít meg;”

8. § Az Ör. e rendelet 1. melléklete szerinti 2. melléklettel egészül ki.

9. § (1)  Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az Ör. 19. §-ának c) pontja.
            Dr. Szabó Tibor                                                                     Miklósné Pető Rita

              polgármester                                                                                 aljegyzőKihirdetve: 2018. november 28.

             Miklósné Pető Rita

aljegyző


Mellékletek