Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016 (X.12.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet I. módosításáról

Hatályos: 2016. 10. 13 - 2016. 10. 14


Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének 

16/2016.  (X.12.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet I. módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:


 1. §  Martonvásár Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi bevételeit 59.860 E Ft-tal nő és 1.406.722 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.

2. §  Az ÖR 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi kiadásait 59.860 E Ft-tal csökkenti és 1.406.722 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.

3. § Az ÖR 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az intézményi feladatok ellátására jóváhagyott létszám előirányzatot a 9. melléklet tartalmazza.

(2) A Martonvásári Polgármesteri Hivatal bértömeg gazdálkodást teljesít.

4. § E rendelet 1- 11. mellékletei ÖR azonos számú és tartalmú mellékletei helyébe lépnek.

5. §  (1) E rendelet 2016. október 13-án lép hatályba, rendelkezéseit – a 3.§ kivételével - 2016. május 1-től kell alkalmazni.

(2)  E rendelet 3. §-át szeptember 1-től kell alkalmazni.
            Dr. Szabó Tibor                                                                    Miklósné Pető Rita

              polgármester                                                                               aljegyző


Kihirdetve: 2016. október 12.

             Miklósné Pető Rita

aljegyző


Mellékletek