Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016 (X.12.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 11. 15 - 2016. 11. 25

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

18/2016. (X.12.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításárólMartonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ÖR) 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § E rendelet 2016. november 15-én lép hatályba és hatályba lépését követő 10. napon hatályát veszti.

            Dr. Szabó Tibor                                                                    Miklósné Pető Rita

              polgármester                                                                               aljegyző


Kihirdetve: 2016. október 12. 

             Miklósné Pető Rita

aljegyző


Mellékletek