Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (III.13.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megállapításáról

Hatályos: 2014. 04. 30

[1][2]

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Martonvásár Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megállapítására – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el.

 

 

1. A MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

 

1.§ (1) E rendelet hatálya Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak szerveire, a Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

(2) Martonvásár Város Képviselő-testületének (továbbiakban: Testület) írányítása alá tartozó költségvetési szervek:

a)      Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat),

b)      és gazdálkodásának végrehajtó szerveként a Martonvásári Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a

c)      Brunszvik Teréz  Óvoda,

d)     Martonvásári Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ és Könyvtár,

mint önállóan működő költségvetési szervek (továbbiakban: intézmények), melyek gazdasági feladatait, munkamegosztási megállapodás alapján a Polgármesteri Hivatal látja el.

 (3)  A Testület a költségvetési címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

·        Az Önkormányzat a 8/1. melléklet szerinti címet alkotja.

·        Az Önkormányzat költségvetésében szereplő – szakfeladatok szerinti kiadások – a 8/1. mellékletek szerinti felsorolásban külön – külön alcímet alkotnak.

  • A Hivatal külön, a 8/2. melléklet szerinti címet alkotja.

·        Az önállóan működő költségvetési szervként törzskönyvezett intézmények külön – külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 8/3. melléklet tartalmazza.

 

2. §[3] A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2013. évi bevételeit 6.566 E Ft-tal növeli és 1.914.890 E Ft módosított főösszeggel  hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.

 

3.§[4] A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2013. évi kiadásait 6.566 E Ft-tal növeli és 1.914.890 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.                                                          

 

4. § Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámelőirányzat 82,8 fő, amelynek részletezését az 7. melléklet tartalmazza.

 

5.      § Az Önkormányzat 2013. évi, szakfeladatok szerinti működési kiadásait e rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg.

 

 6. § (1) A Testület a tervezett feladatok megvalósítása érdekében – a kiadások fedezetéül szolgáló bevételek éven belüli időleges elmaradása esetén felmerülő likviditási hiány áthidalására is – igénybe vehető likvidhitel keretösszegét legfeljebb 60.000 E Ft-ban határozza meg .

(2)   A Testület felhatalmazza a Polgármestert az (1) bekezdésben rögzített hitelfelvételre vonatkozó hitelszerződés megkötésére.

 

 7. §  (1) Az intézmények költségvetési támogatását érintő finanszírozás folyamán a jóváhagyott előirányzattól eseti és/vagy célfeladat miatti eltérést a Polgármester külön intézkedése szerint, hatáskörében engedélyezhet, továbbá az előirányzat felhasználást ideiglenesen felfüggesztheti, az előirányzatokat zárolhatja.

 (2)   Az Önkormányzat, a Hivatal, továbbá az önkormányzat irányítása alatt álló önállóan működő intézmények, költségvetésüket érintő pénzforgalmukat – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. §-a alapján kijelölt banknál vezetett –  önálló intézményi fizetési számlán bonyolítják.

 (3)   A Hivatal, az önkormányzat és intézményei közötti - a feladatok finanszírozására szolgáló - pénzforgalom lebonyolítását az adott időpontban rendelkezésre álló források összességéből teljesítí, az előirányzat-felhasználási ütemterv figyelembevételével.

 (4)   A költségvetési feladatok finanszírozása az (1) bekezdés szerint biztosított források és a tényleges feladatok arányában, a pénzügyi és költségvetési szabályok előírásainak megfelelően benyújtott utalványrendelet alapján, az intézmények saját bevételeinek figyelembevételével történik.

 (5)   A 2012. évi intézményi költségvetési pénzmaradvány kötelezettséggel nem terhelt (szabad) része, elsősorban tartalék képzésre fordítható, melynek pontos céljait a 2012. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet szabályozza.

 

 

2. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI

ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL,

TELJESÍTÉSÉVEL, FELHASZNÁLÁSÁVAL

KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

 

8. § (1) A Testület az önkormányzat költségvetésének tartalékait a 4. melléklet szerint állapítja    meg. A tartalék előirányzatok mindenkori értkhatáráig történő felhasználást a polgármester hatáskörébe utalja.

   (2) A Testület felhatalmazza a Polgármestert az önkormányzati rendeletben, képviselő-testületi határozatban rögzített feladatok teljesítésére, a bevételi és kiadási előirányzatok saját hatáskörében történő módosítására, a kiadási előirányzatok átcsoportosítására.

 (3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti hatáskörben engedélyezett (pót-) előirányzatok megállapításáról a Polgármester az intézmények vezetőit a döntést követően, a Testületet pedig a 13. § (1) bekezdése szerinti, soronkövetkező ülésén tájékoztatja.

 (4)  Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása tekintetében, a felhatalmazott személyek által gyakorolt kötelezettségvállalás, utalványozás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott bevételi és kiadási költségvetés (költségvetési keret, előirányzat) időarányosan (likviditásában is) fel nem használt és le nem kötött (törvényesen szabad) része biztosítja-e a fedezetet.

 (5) Az önállóan működő, de a részére jóváhagyott előirányzatok felett rendelkező költségvetési szerv vezetője jogkörében eljárva:

a.) a feladatváltozás miatti megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel,

b.) az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodnia, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen,

c.) a költségvetési szerv szakmai alapfeladata keretében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – szerződést külső személlyel, szervezettel csak abban az esetben köthet, ha az adott feladat ellátására nem alkalmaz közalkalmazotti jogviszony keretében munkavállalót,

d.) garantált illetményen felüli illetményt dolgozója részére nem állapíthat meg,

 

9. § Az önkormányzat felújítási és beruházási cél/feladat előirányzatainak felhasználására – a felhalmozási bevételek teljesülésének arányában – e rendelet és a feladatokhoz kapcsolódó Testületi határozatok figyelembevételével a Polgármester saját hatáskörében intézkedik, a 13. § (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettséggel.

 

10. § E rendelet 1. mellékletekben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai alapján történik.

 

11. §    A költségvetés részletes kiadási és bevételi előirányzatait az Önkormányzat, a Hivatal és az intézmények elemi költségvetésében kell rögzíteni a 8. számú melléklet szerint.

 

    12.§ (1) Az Önkormányzat költségvetéséből támogatási célú pénzeszköz átadásokra a       kedvezményezettel megkötött támogatási megállapodás, szerződés alapján kerülhet sor. A megállapodásokban a támogatott szervezet, illetve magánszemély számára számadási kötelezettséget kell előírni a részére céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. Számadási határidőként felhasználást követő 30 napot, de legkésőbb a költségvetési évet követő 90. napot kell kikötni.

 (2) Ha a kedvezményezett

     a.) az előírt beszámolási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni, részére új támogatás nem adható, új szerződés nem köthető,

      b.) a támogatást nem a megjelölt célra, vagy a megállapított határidőn túl használta fel, akkor   a támogatás arányos összegét köteles haladéktalanul a folyósító részére visszafizetni.

 (3) A megkötött szerződéseket az aláírást követő 30 napon belül a Hivatal pénzügyi osztályára kell leadni.

 

 

3. A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK

MÓDOSÍTÁSA

 

13. § (1)    Martonvásár Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletét továbbá a 8.§ (1)-(2) bekezdései figyelembevételével legalább az időszaki (féléves, három negyedéves) költségvetési beszámolók tárgyalásának időpontjában, de legkésőbb december 31-i hatállyal a zárszámadás elkészítésének határidejéig módosítja.

 (2)    Az intézmények vezetői – a (3) bekezdésben foglaltak szerinti többletbevételből – saját előirányzat-módosítási hatáskörében, a Hivatal egyidejű tájékoztatása mellett, bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat megemelhetik.

 (3)  Az intézmények vezetői, az (1) bekezdés szerinti időszakban a (2) bekezdésben biztosított hatáskörében, a jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli, jóváírt és ténylegesen befolyó többletbevételeit saját hatáskörükben, elsősorban az alaptevékenységgel összefüggő dologi kiadásokra használhatják fel.

A céljellegű (pályázati feltételként meghatározott, vagy szerződésben foglalt átadott pénzeszközök kapcsán felmerülő) többletbevételeket - a bevétel megszerzése, felhasználása során felmerülő költségek többletbevétel terhére történő elszámolása mellett - a kitűzött célra  használhatják fel.

 (4)    Az intézmények ellátási, térítési díjbevételeit támogatásértékű bevételként kell figyelembe venni, azok előirányzatai intézményi hatáskörben nem módosíthatóak.

 

 

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

        14. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. évi   költségvetés végrehajtása során, 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2)   E rendelet 12 mellékletet tartalmaz.

 

 

Dr. Szabó Tibor                                                                     Dr. Szabó-Schmidt Katalin

        Polgármester                                                                                      Jegyző

 

Kihírdetve: 2013. március 13.

                                                                                                    Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                                        Jegyző

 


[1]

Egységes szerkezetű szövegben a Martonvásár Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2013. (VI.26.), 15/2013. (XII.4.) és az 5/2014. (II.26.) önkormányzati rendelettel.