Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015 (V.27.) önkormányzati rendelete

A települési szilárd hulladékgyűjtéséről és elszállításáról

Hatályos: 2016. 01. 01 - 2016. 07. 15

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

14/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról[1]


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésé 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


                                                                              1. Általános rendelkezések


1. § (1) Jelen rendelet hatálya minden olyan a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) értelmező rendelkezései szerinti ingatlanhasználóra (a továbbiakban: ingatlanhasználó) vonatkozik akik, vagy amelyek állandó, vagy ideiglenes jelleggel Martonvásár város területén tartózkodnak, illetve a településen tevékenységet végeznek.

(2) A köztisztaság megőrzésében (1) bekezdés szerintiek kötelesek hathatósan közreműködni, és a környezet szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.

(3) Jelen rendelet vonatkozásában a Ht. értelmező rendelkezései irányadóak.


2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó, valamint a közszolgáltatási szerződés


2. § (1) Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jogszabályban foglaltak szerinti biztosításáról a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásra (a továbbiakban: Társulás) átruházott hatáskörök útján gondoskodik.

(2) A Társulás által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása érdekében a jogszabályban meghatározott szolgáltatóval (a továbbiakban: Közszolgáltató) kötött szerződés, a jogszabályban foglaltakon túl tartalmazza:

a) a közszolgáltatás nyújtása jogának ellenértékét,

b)a Közszolgáltató által a feladat ellátásához biztosítandó gépek, eszközök, berendezések felsorolását,

c) a közszolgáltatás ellátása során alkalmazandó létesítmények megjelölését,

d) a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos elvárásokat, jogokat és kötelezettségeket, így különösen az ügyfélszolgálatok működésére, az ingatlanhasználókkal kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási, kapcsolattartási módokra vonatkozó szabályokat,

e) a közszolgáltatás akadályoztatására vonatkozó rendelkezéseket,

f) a jogszabályokban nem rendezett közszolgáltatási díjjal kapcsolatos előírásokat, különösen az önkormányzat által rendeletben biztosított kedvezmények, engedmények Közszolgáltató részére történő kompenzálásra vonatkozó feltételt, az ingatlanhasználók által meg nem fizetett közszolgáltatási díj behajtására vonatkozó feltételeket, szabályokat,

g) az alvállalkozók, közreműködők igénybevételére vonatkozó rendelkezéseket,

h) a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre, a szerződés módosítására, megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket.

(3) a) A Társulás által kiválasztott közszolgáltató 2014. január 27. napjától 10 éves időtartamra a DEPÓNIA Nonprofit Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft., és a „VHG” Velence-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. konzorciuma (a továbbiakban együttesen: Közszolgáltató), melynek a kijelölt közszolgáltatója a DEPÓNIA Nonprofit Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft. Jelen rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat Martonvásár Város közigazgatási területére kiterjedően a „VHG” Velence-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el.

b) A Közszolgáltató az önkormányzattal a lakossági hulladékszállítási közszolgáltatás ellátására Együttműködési megállapodást köt. A Közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti szerződéses jogviszonyt a közszolgáltatás rendelkezésre állásának, és az ingatlan tulajdonlásának a ténye hozza létre.


3. Települési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása, elhelyezése


3. § (1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a közszolgáltatás igénybevétele útján az ingatlanon - amennyiben az ingatlan több lakóegységből áll, úgy lakóegységenként - keletkezett

a) háztartási hulladék,

b) a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék,

c) a vegyes hulladék,

d) a települési hulladék, valamint

e) az elkülönítetten gyűjtött hulladék

hulladékfajtánként történő gyűjtéséről, valamint e rendeletben meghatározott rendszerességű elszállításáról az ingatlantól vagy - amennyiben több lakóegységből áll - a lakóegységtől.

(2) A Közszolgáltató kötelessége, hogy az (1) bekezdésben meghatározottaktól az ott rögzített hulladékot a 6. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerinti rendszerességgel elszállítsa. A Közszolgáltatót szolgáltatási kötelezettség terheli.

(3)A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat, a közszolgáltatást igénybe vevő

a) nevét,

b) lakcímét,

c) születési helyét és idejét,

d) anyja nevét,

e) a vele egy háztartásban élők számát

kizárólag a közszolgáltatással kapcsolatos feladatai ellátásához, a közszolgáltatási szerződésben foglalt jogai gyakorlásához és kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódóan a közszolgáltatási megállapodás hatálya alatt kezelheti.

(4) A kedvezményre jogosult ingatlanhasználó a (3) bekezdés e) pontjában foglalt adatát az Országos lakcímnyilvántartás alapján kiállított adatszolgáltatás alapján a szolgáltató ügyfélszolgálatán igazolja.

(5) Az ingatlanhasználó a (3) bekezdésben meghatározott adataiban és az ingatlan használatában, használójában bekövetkezett változásról köteles 30 napon belül a Közszolgáltatót tájékoztatni. A közszolgáltatással érintett ingatlan használatában, ingatlanhasználó adataiban bekövetkezett változás bejelentésének elmulasztása esetén a kötelezettség teljesítéséig terjedő időszakra a közszolgáltatási díjfizetési és egyéb járulékos költségek megfizetésének kötelezettsége a használóját, valamint változás esetén egyetemlegesen terheli a régi és az új ingatlanhasználót.

(6)A 6. § (1) bekezdésében foglalt hulladékok előkészítése, illetve elszállítása, az ingatlanhasználó – Közszolgáltató felé benyújtott kérelmében foglalt – választása szerint, szabványosított

a) 120 literes tároló edényben, ahol az elhelyezett hulladék súlyhatára 17 kg;

b) 80 literes tároló edényben, ahol az elhelyezett hulladék súlyhatára 11 kg;

c) 60 literes tároló edényben, ahol az elhelyezett hulladék súlyhatára 8 kg;

d) a megfelelő teherbírású maximum 110 liter űrtartalmú átlátszó zsákban, ahol az elhelyezett hulladék súlyhatára 15 kg

történik, amelyet a használó a jelen paragrafus (10) bekezdésben meghatározott időpontig saját ingatlanán belül köteles tárolni.

(7) A (6) bekezdés d) pontjában meghatározott hulladéktartó alkalmazása kizárólag az 5. §-ban meghatározott elkülönítetten gyűjtött, többlet háztartási hulladék, vegyes hulladék valamint hamu elszállítása körében alkalmazható.

(8) [2] A (6) bekezdés c) pontjában meghatározott hulladéktartó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosultság fennállása esetén, annak a 3. § (4) bekezdésében meghatározott módon történő igazolását követően vehető igénybe.

 (9) Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a hulladékszállítási szolgáltatás igénybe vételére jogosító matricát a hulladékgyűjtő edény fedelének külső felületére jól látható helyre felragasztani; annak jó állapotát megőrizni.

(10) Az ingatlanhasználó kötelezettsége a szemétgyűjtő edényeket, (kukák) zsákokat a megadott szállítási napon reggel 7 órára, de előző nap 19 óránál nem korábban, a szállító gépjárművel megközelíthető ingatlan előtti közterületre kihelyezni és mindaddig - de legkésőbb 18 óráig - kint hagyni, míg az ürítés meg nem történik.

(11) Az edények kihelyezése során figyelemmel kell lenni arra, hogy azok sem a gyalogos, sem a közúti forgalmat ne akadályozzák.

(12) Az elszállítás után az üres tároló edényt az ingatlanhasználó saját területén köteles elhelyezni.

(13) Az ünnepnap miatt elmaradt hulladékgyűjtés pótlásáról a Közszolgáltató az ünnepnapot közvetlenül követő két munkanapon belül kell, hogy gondoskodjon. Ettől eltérő gyűjtésről a Közszolgáltató a település lakosságát hirdetmény útján tájékoztatni köteles.

4. § (1) A hulladékgyűjtő tartályba nem szabad a 3. § (1) bekezdésében foglaltaknak nem minősülő hulladékot elhelyezni.

(2)Az egyéb hulladék elszállítására az ingatlan tulajdonosa a Közszolgáltatóval szerződést köthet, vagy a jogszabályok rendelkezései szerint gondoskodik annak elhelyezéséről. 

(3) A tároló edények rendeltetésszerű használatáról, tisztántartásáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

(4) A gyűjtésre szolgáló edényt úgy kell használni, hogy annak tartalma se a talajt (burkolatát), se a levegőt ne szennyezze, és bűzt ne terjesszen. A gyűjtő edénybe inert hulladékot (építési anyag és maradványai) veszélyes hulladékot (folyadékot, vegyszert, maró anyagot, tűz és robbanásveszélyes, parázsló anyagot,) elektronikai hulladékot (akkumulátort, elemet, elektronikai berendezések), orvosságot elhelyezni tilos. A gyűjtő edényt lefedett állapotban kell tartani.

(5) Ha az edényben olyan hulladékot helyeztek el, mely nem felel meg a 3. § (1) bekezdésében foglaltaknak, úgy a Közszolgáltatást végző az elszállítást megtagadhatja.

(6)A többlet hulladék elszállítására a Közszolgáltató külön feltételek teljesítése mellett igény szerint lehetőséget biztosít.

5. § (1)   A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében köteles a papír, műanyag, fém és üveg, mint elkülönítetten gyűjtött hulladék szelektív begyűjtését megszervezni és a szolgáltatás ellátását folyamatosan biztosítani.

(2) A Közszolgáltató részére meghatározott szelektív begyűjtés magába foglalja a Martonvásár város közigazgatási területén képződő települési szilárd hulladék jogszabályi, hatósági előírások szerinti kezelését, hasznosítását, valamint ártalommentes elhelyezését.

(3) A szelektív begyűjtés történhet

      a)    házhoz menő begyűjtés,

      b)    intézményekben történő gyűjtés

módszerrel. A papír-, fém-, műanyag hulladékot a közszolgáltató házhoz menő szállítással, az üveg hulladékot gyűjtőszigetek, gyűjtőpontok működtetésével gyűjti és szállítja el.

(4) Az ingatlan tulajdonosa, illetve használója köteles a csomagoló anyagot (pet, műanyag alapú csomagoló anyagok, műanyag flakonok, italos karton, fém italos doboz) edényben, vagy a 3. § (6) bekezdés d) pontjában meghatározott zsákban, a műanyag kupak eltávolítását követően szennyeződés mentesen, összetaposva, valamint a papír hulladékot kötegelve elkülönítetten szabvány hulladékgyűjtő edényben, vagy az ingatlanhasználó által beszerzett, lehetőség szerint átlátszó zsákban gyűjteni és a Közszolgáltató részére átadni. Az így átadott szelektíven gyűjtött hulladékot a Közszolgáltató mennyiségi korlátozás nélkül köteles elszállítani.

(5) A vegyes hulladéktól elkülönítetten kell gyűjteni a papír-, üveg-, műanyag és fém hulladékot, amelyek elszállítása házhoz menő begyűjtéssel történik havi egy alkalommal, a Közszolgáltató által előre meghatározott időpontban.

(6) A háztartási hulladéknak nem minősülő hulladék előre meghatározott időpontban kerül elszállításra.

6. § (1)     A közszolgáltatási díj magában foglalja:

a)     a háztartási hulladék, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék, vegyes hulladék, valamint a települési hulladék összegyűjtését és ártalmatlanítását:

aa) állandóan lakott ingatlan/lakóegység esetén heti rendszerességgel, évi 52 alkalommal,

ab) időszakosan használt (üdülő ingatlan/lakóegyég) esetén április 1-jétől szeptember 30-ig, évi 26 alkalommal,

b) rendszeresen az 5. § (3) bekezdés b) szerinti ingatlanokból az elkülönítetten gyűjtött hulladék (papír, fém műanyag, továbbá üveg),

c)   évi 1 alkalommal lomhulladék,

d)   szeptember 1-jétől április 30-ig 5 alkalommal a hamu

elszállítását.

(2) A Közszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározottakon túl, az 5. §-ban foglaltak keretében, további közszolgáltatási díj fizetési kötelezettség nélkül, évi 12 alkalommal az elkülönítetten gyűjtött hulladék (papír, fém, műanyag) háztól való elszállításáról is gondoskodik.

(3) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat lakóegységenként  számla ellenében,

a) állandó jelleggel használt ingatlanok esetén minden negyedév utolsó napi fizetési határidővel köteles megfizetni utólag,

b) idényjelleggel használt ingatlanok, április 1. - szeptember 30. közötti számlázott időszaka esetén az érintett időszak negyedévét érintő utolsó napi fizetési határidővel köteles megfizetni utólag.

(4) Amennyiben a Közszolgáltató készpénz átutalási megbízással ellátott számlájának kézbesítése nem valósul meg, úgy az ingatlantulajdonos feladata, hogy – fizetési kötelezettségének eleget tudjon tenni – a Közszolgáltatót erről tájékoztatni, valamint kérni a számla, illetve a készpénz átutalási megbízás pótlását.

(5) Mentesül az ingatlanhasználó a szolgáltatás díjának megfizetése alól, amennyiben az ingatlan beépítetlen és azon háztartási hulladék, háztartási hulladékhoz hasonló hulladék, vegyes hulladék, települési hulladék, hamu, elkülönítetten gyűjtött hulladék, és lomhulladék nem keletkezik.

7. § (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás szünetelését kizárólag írásban, a szünetelés megkezdését megelőzően legalább 30 nappal, a szünetelés lejárta várható időpontjának megjelölésével kérheti a Közszolgáltatótól abban az esetben, ha teljes felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlana legalább 3 hónapig nincs használatban, azaz az ingatlanban senki sem tartózkodik. A közszolgáltató a közszolgáltatás szüneteltetését a bejelentésben megjelölt időponttól vagy a bejelentés után számított 30. napot követő hónap első napjától kezdi meg a megjelölt határidőig, illetve az újabb változás bejelentéséig. Szüneteltetés csak abban az esetben lehetséges,

a) ha a szüneteltetéssel érintett ingatlan közszolgáltatási díj egyenlege a szüneteltetési kérelem beadásának időpontjában rendezett;

b) ha Országos lakcímnyilvántartás alapján kiállított adatszolgáltatás alapján az ingatlanhasználó a szolgáltató ügyfélszolgálatán igazolja, hogy az ingatlanra vonatkozóan sem állandó, sem tartózkodási hely bejelentést nem tart nyilván;

c) ha a szüneteltetés időtartama alatt ingatlanhasználó legalább egy közüzemi szolgáltatás tekintetében a szolgáltató által kiállított közüzemi számlákkal igazolja, hogy az ingatlanon energiafelhasználás nem történik.

(2) Szüneteltetés időtartama alatt az ingatlanhasználó a közszolgáltatás díj fizetésre nem köteles.

(3) Amennyiben a szüneteltetés az egy évet meghaladja, azt minden év december 31. napjáig újból kell kérelmezni a következő időszakra, vagy évre.

(4) Közszolgáltató jogosult a helyszínen ellenőrizni a szüneteltetési nyilatkozat valóságtartalmát, amelyről jegyzőkönyv kerül kiállításra. Amennyiben a Közszolgáltató megállapítja, hogy az ingatlanhasználó közszolgáltatás igénybevételére irányuló nyilatkozata valótlan, igényt tarthat a közszolgáltatás szünetelésére vonatkozó nyilatkozat benyújtásának időpontjáig visszamenőleg követelni az ingatlanhasználó által alkalmazott hulladékgyűjtő edény utáni közszolgáltatási díjat, továbbá az igazolhatóan felmerült költségeit.

(5)A nem kötelező szolgáltatások igénybevétele esetén a díjakra vonatkozóan a felek külön megállapodása az irányadó.

8. § A lomhulladék elszállítása a - a Közszolgáltató és az ingatlan/lakóegység használója által egyeztetett időpontban - évente egy alkalommal, házhoz menő szolgáltatással történik. Lomhulladékot szállításra előkészíteni csak az ingatlanon belül lehet, közterületen elhelyezni tilos.

     

4. Záró rendelkezések


9. § (1) Ez a rendelet 2015. július 1-én lép hatályba.

  1.  Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testültének a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 33/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelete.

10. § Az az ingatlanhasználó, aki e rendelet hatályba lépését megelőzően szerzett jogosultságot a 3. § (6) bekezdés c) pontja szerinti méretű tároló edény használatára, jogosultságával a 3. § (8) bekezdése szerinti feltételek megléte esetén 2015. december 31-éig változatlan feltételek mellett élhet.    Dr. Szabó Tibor                                                                                           Miklósné Pető Rita

      polgármester                                                                                                         aljegyző


Kihirdetve: 2015. május 27.

                                                                                                               Miklósné Pető Rita

                                                                                                                         aljegyző
[1]

Egységes szerkezetben a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 14/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelettel.

[2]

2016. január 1-i hatállyal módosította a 23/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a pontja.