Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019 (V.15.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 27/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 16 - 2019. 05. 26

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

11/2019 (V.15.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 27/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint 39/C. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 27/2017 (XI.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ÖR.) 2. § c) pontjában az „ingatlan” szövegrész helyébe a „földrészlet” szöveg lép.

2. § Az ÖR. 2. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

i) szőlőültetvény: szőlővel legalább 60 %-ban beültetett földrészlet, amelyet szőlő vagy szőlő szaporítóanyagának előállítása céljából művelnek, ilyen célból szőlőt telepítenek.

3. § Az ÖR. 2. § n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

n) életvitelszerű lakóhely: a Htv. 52. § 8. pontja szerinti lakás, ahol a magánszemély a saját életviteléhez szükséges mindennapi tevékenységeket – különösen: étkezés, főzés, mosás, alvás – legjellemzőbben folytatja, ahol saját nevében igénybe vett közüzemi szolgáltatással rendelkezik, és közhiteles nyilvántartásba bejegyzett állandó lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként szolgál.

4. § Az ÖR. III. Fejezetében a 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Mentes az adó alól a földrészleten belül elhelyezkedő, a magánszemélyek kommunális adójának tárgyát képező épületen kívüli nem lakáscélú épület kivéve, ha az ténylegesen lakás célját szolgálja.

5. § Az ÖR. 5. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Htv. 13.-13/A. §-aiban meghatározottakon túl - továbbá az 5. § (2) bekezdésében foglaltakon kívül - mentes az adó alól a HÉSZ-ben

a) lakóterületként,

b) településközponti vegyes területként,

c) kertes mezőgazdasági területként

megjelölt területen elhelyezkedő, magánszemély tulajdonában lévő építmény, kivéve, ha az részben vagy egészben üzleti célt szolgál.

(2) Mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő részben üzleti célt szolgáló építmény vonatkozásában, annak kizárólag nem üzleti célt szolgáló helyiségei után a 70 m2 feletti rész.

6. § Az ÖR. IV. Fejezetében a 10-11. §-ok helyébe a következő rendelkezések lépnek:

11. § (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,9 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5000 Ft.

11/A.§ Adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek/amelynek a Htv. 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja, teljes adóévre vonatkoztatva, nem haladja meg a 2,0 millió Ft-ot.​

7. § Ez a rendelet 2019. május 16. napján lép hatályba, és hatályba lépését követő 10. napon hatályát veszti.

8. § Hatályát veszti az ÖR.

a) 2. § d) pontja,

b) 2. § l) pontja.                        Dr. Szabó Tibor                                           Miklósné Pető Rita

                           polgármester                                                       aljegyző


Kihirdetve: 2019. május 15.

                                                                                               Miklósné Pető Rita

                                                                                                        aljegyző