Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015 (VI.24.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzata által adományozható díszpolgári címről és kitüntető díjról

Hatályos: 2015. 06. 25 - 2017. 01. 17

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

18/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzata által adományozható díszpolgári címről és kitüntető díjról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §   A képviselő-testület a település fejlesztésében, társadalmi, gazdasági, tudományos, irodalmi, művészeti, egészségügyi, közoktatási, közművelődési és sport életében szerzett kimagasló érdemek méltó elismerésére

a)      „Martonvásár díszpolgára” címet, valamint

b)      „Martonvásárért” kitüntető díjat

alapít.

2. §   (1)     Martonvásár díszpolgára cím (a továbbiakban: cím) adományozható annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki Martonvásár javára folytatott eredményes és sikeres tevékenységével, egész életművével elismerést vívott ki.

(2)     A cím elhunyt személy részére posztumusz is adományozható.

(3)     A cím évente egy alkalommal adományozható. Az egy alkalommal kiadható címek száma kettő, melyből legfeljebb egy cím elhunyt személynek adományozható.

(4)     A cím adományozásakor a település címerével ékesített oklevél és plakett adható át, melynek mintája

a)      élő személynek történő adományozás esetén az 1947-ben Kvassay Sándornak adományozott plakett és elismerő oklevél,

b)      posztumusz történő adományozás esetén az a) pont szerinti plakett és fekete kerettel ellátott oklevél.

(5) A cím adományozásakor – élő személynek történő adományozás esetén – kitüntető jelvény adható, mely téglalap alakú, 20 mm szélességű, 25 mm magasságú, rajta a városcímer és felette a „Martonvásár”, alatta a „díszpolgára” felirat. A jelvény vert, ezüstszínű, galvánbevonatú, kék színnel festett, illetve zománcozott. A díszpolgári jelvény viselése nem sértheti Magyarország kitüntetéseinek viseléséről szóló jogszabályokat.

(6)     Martonvásár díszpolgára külön felkérés alapján jogosult a települést delegációban képviselni.

(7)     Az önkormányzat

a)      Martonvásár díszpolgára számára díszsírhelyet biztosít,

b)                elhunyt díszpolgárának sírhelyét, amennyiben sírja a martonvásári köztemetőben van, kérelemre díszsírhellyé nyilvánítja.

3. §   (1)     Martonvásárért kitüntető díj (a továbbiakban: díj) adományozható, annak a személynek, vagy közösségnek, aki (amely) a település fejlesztéséért, társadalmi, gazdasági, tudományos, irodalmi, művészeti, egészségügyi, közoktatási, közművelődési és sport-életéért kiemelkedő kimagasló munkát végzett.

(2)     A díj adományozásakor oklevél és plakett adható át.

(3)     A díj évente egy alkalommal adományozható. Az egy alkalommal kiadható díjak száma kettő, melyből legfeljebb egy díj elhunyt személynek adományozható.

4. §   (1)    A címet és a díjat (a továbbiakban együtt: elismerés) a képviselő-testület adományozza.

(2)     Az elismerés adományozására javaslatot tehet

a)      a képviselő-testület tagja,

b)      társadalmi szervezet, egyesület,

c)      a településen működő intézmény vezetője,

d)      az önkormányzat honlapján és hivatalos lapjában közzétett kérdőíven a város lakossága.

(3)     A javaslatokat az elismerés átadása előtt legalább 30 nappal a polgármesterhez kell benyújtani.

(4)     A javaslatokat a képviselő-testület bizottsági elnökeiből és a polgármesterből álló előkészítő bizottság terjeszti döntésre a képviselő-testület elé.

(5)     A képviselő-testület az elismerést minden évben ünnepélyes képviselő-testületi ülés keretében adja át.

(6)     Az adományozás költségeit az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.

(7)     Az elismerésben részesítettekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell

a)      az elismerésben részesült nevét,

b)      az elismerés típusának megnevezését,

c)      az adományozás időpontját,

d)      az adományozásról szóló határozatot,

e)      az esetleges visszavonás tényét és dátumát.

5. §   (1)     Az elismeréseket vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra méltatlanná, érdemtelenné vált - a bíróság jogerősen elítélte, a közügyektől eltiltotta vagy közbotrányokozással hívta fel magára a figyelmet.

(2)     Az elismerések visszavonását a 4. § (2) bekezdésében felsoroltak javasolhatják, indoklással.

(3)     A visszavonásról a képviselő-testület a 4. § (4) bekezdésben meghatározott bizottság előterjesztése alapján dönt.

6. §   A Képviselő-testület rendkívüli esetben, kimagasló esemény kapcsán, a 4. § (4) bekezdésben meghatározott előkészítő bizottság kezdeményezésére, a rendelet

a)      2. § (3) bekezdésben,

b)      3. § (3) bekezdésében, valamint

c)      4. § (5) bekezdésben

foglaltaktól eltérhet. 

7. §   (1)     Ez a rendelet 2015. június 25-én lép hatályba.

(2)     Jelen rendeletben foglaltakat a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3)     Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Martonvásár Önkormányzata által adományozható díszpolgári címről és kitüntető díjról szóló 14/2012. (VI. 19.) önkormányzati rendelete.                   Dr. Szabó Tibor                                                   Miklósné Pető Rita

                      polgármester                                                               aljegyzőKihirdetve: 2015. június 24.

                                                                                                  Miklósné Pető Rita

                                                                                                           aljegyző