Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 27/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01 - 2019. 01. 11

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

17/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló  27/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint 39/C. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 27/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Mentes az adó alól a földrészleten belül elhelyezkedő, a magánszemélyek kommunális adójának tárgyát képező épületen kívüli egyéb épület (pl. gazdasági épület) kivéve, ha az lakás célját szolgálja vagy új önálló rendeltetésű lakórészként funkcionál.

2. § Az Ör. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

11. § Adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek/amelynek a Htv. 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja, teljes adóévre vonatkoztatva, nem haladja meg a 2,0 millió Ft-ot.

3. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba és hatályba lépését követő 10. napon hatályát veszti.


                        Dr. Szabó Tibor                                       Miklósné Pető Rita

                           polgármester                                                    aljegyzőKihirdetve: 2018. november 28.


                                                                                           Miklósné Pető Rita

                                                                                                       aljegyző