Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018 (IV.25.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 26 - 2018. 05. 01Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének 

7/2018.  (IV.25.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint 234. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat­ és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőt rendeli el.


 1.§  Martonvásár Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetésről szóló, többször módosított 2/2017. (II.26.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „2. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2017. évi bevételeit 120.365 E Ft-tal növeli és 4.637.155 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”

2.§  Az ÖR 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2017. évi kiadásait 120.365 E Ft-tal növeli és 4.637.155 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”

3.§ E rendelet 1-11. mellékletei az ÖR azonos számú mellékletei helyébe lépnek.

4.§ E rendelet 2018. április 26. napján lép hatályba és hatályba lépését követő 5. napon hatályát veszti, a benne foglaltakat 2017. december 31. napjától kell alkalmazni.                         Dr. Szabó Tibor                                               Miklósné Pető Rita

                           polgármester                                                          aljegyző


Kihirdetve: 2018. április 25.

                                                                                              Miklósné Pető Rita                                                                                                                                    aljegyzőMellékletek