Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016 (IV.27.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 28 - 2016. 05. 07

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének 

6/2016.  (IV. 27.) önkormányzati rendelete,

Martonvásár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Martonvásár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítására – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:


1.§  Martonvásár Város Önkormányzatának a 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „2. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2015. évi bevételeit 46.886 E Ft-tal növeli és 1.561.804 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”

2.§  Az ÖR 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2015. évi kiadásait 46.886 E Ft-tal növeli és 1.561.804 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”

     3.§ E rendelet 1-12. mellékletei az ÖR azonos számú mellékletei helyébe lépnek.

4.§ (1) Ez a rendelet 2016. április 28. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő 10. napon hatályát veszti.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2015. október 1-től kell alkalmazni.Dr. Szabó Tibor                                                          Miklósné Pető Rita  

  polgármester                                                                      aljegyző


Kihirdetve: 2016. április. 27.

                                                                                                           Miklósné Pető Rita

                                                                                                                     aljegyző