Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020 (IV.29.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 04. 30

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint 234. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat­ és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőt rendeli el.


 1.§  Martonvásár Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetésről szóló, többször módosított 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2019. évi bevételeit 61.229 E Ft-tal növeli és 3.021.134 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”


2.§  Az ÖR 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásait 61.229 E Ft-tal növeli és 3.021.134 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.”

                                                                                                                            

     3.§ E rendelet 1-11. mellékletei az ÖR azonos számú mellékletei helyébe lépnek.


4.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. december 31-étől kell alkalmazni.

Mellékletek