Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017 (VI.28.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 27 - 2017. 08. 07

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában, továbbá a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 3. § (6) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (6) A jövedelem az alábbi dokumentumokkal igazolható:

a) a kérelem beadását megelőző havi munkabérből származó nettó jövedelem és táppénz a munkáltató által a jelen rendelet 9. mellékletén kiállított igazolás,mely részletezze a pénzbeli és természetbeni juttatások havi összegét is,

b) vállalkozásból származó jövedelem esetén a lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan pedig könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata,

c) nyugdíj, egyéb nyugdíjszerű ellátásokat a kifizető által kiállított nyugdíjközlő lap,

d) gyermektartásdíj tekintetében a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegére vonatkozóan teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt átvételi elismervény vagy egyéb hitelt érdemlő módon történő igazolás, a tartásdíjat jogerősen megállapító bírói ítélet, és a kötelezett jövedelemigazolása vagy nyilatkozata,

e) munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátás megállapításáról szóló határozat, valamint a munkaügyi szerv által a nettó kifizetésről kiállított igazolás,

f) bérbeadásból származó jövedelem esetén a bérleti szerződés,

g) alkalmi munkavállaló esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata.

h) az a)-g) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.”

2. § Az Ör. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A támogatás folyósítása készpénzben, vásárlási utalvány formájában vagy a jogosult közvetlen költségeinek átvállalásával történhet.

 (2) A megállapított támogatás folyósítása

a) elsősorban az ügyfél folyószámlájára történő átutalással, vagy

b) folyószámla hiányában az ügyfél lakóhelyére/tartózkodási helyére postai úton történő kifizetéssel, vagy

c) amennyiben a kérelem jellegéből és sürgősségéből adódóan indokolt, készpénzben, illetőleg utalványként történő kifizetéssel a Martonvásári Polgármesteri Hivatal házipénztárában.”

3. § Az Ör. 11. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450,- Ft.”

4. § Az Ör. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § (1) Pályázat útján a középfokú vagy általános iskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke után, évente legfeljebb kettő alkalommal támogatásban részesíthető az a törvényes képviselő,

  1. aki a településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt él,
  2. akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át,

c) amennyiben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke – a testnevelés, ének-zene, képzőművészet-rajz, vizuális nevelés, technika, dráma, magatartás és szorgalom tárgyak, osztályzatok nélkül - számított tanulmányi átlaga legalább 4,00 és a tantárgyi követelményeket legalább 75 %-os szinten teljesítette.”

5. § Az Ör. 20/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20/A. § (1) Pályázat útján a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskolában (a továbbiakban: Iskola) alapfokú művészeti oktatásban részesülő, legfeljebb 18 éves korú gyermeke után, évente legfeljebb kettő alkalommal, egyidejűleg kizárólag egy tanszak tekintetében támogatásban részesíthető az a törvényes képviselő,

a) aki a településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és nyilatkozata szerint életvitelszerűen itt él,”

b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át,

c) amennyiben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke tanulmányi átlaga 5,00 és az Iskolától 30 napnál nem régebbi ajánlással rendelkezik a pályázat támogatása tárgyában.

(2) A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó,

a) aki családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttatnak (alap-, középfokú vagy felsőoktatás nappali tagozatán),

b) aki gyermekét, gyermekeit egyedül neveli.

(3) A támogatás összege gyermekenként évente legfeljebb 100.000.-Ft.

(4) A pályázatot a rendelet 7. melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani.

(5) Nem részesíthető települési támogatásban egyidejűleg ugyanazon gyermeke után a törvényes képviselő jelen rendelet 20. §-ában és 20/A. §-ában foglaltak alapján, valamint az évi legfeljebb két alkalmat és az évi legfeljebb 100.000,- Ft összegű települési támogatást a 20. § és 20/A. § tekintetében egybe kell számítani.

(6) Jelen paragrafus alapján nyújtott támogatás kizárólag célhoz kötötten, a művészeti oktatással kapcsolatban használatos taneszköz, hangszer megvásárlására, tandíj, térítési díj megfizetésére használható fel, és kötelező vele elszámolni legfeljebb a közigazgatási határozat meghozatalától számított 2 hónapon belül. Amennyiben a kérelmező elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy kötelezni kell annak egy összegben történő visszafizetésére.

(7) Aki a jelen paragrafus (6) bekezdésében foglalt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, annak a pályázat benyújtásától számított egy évig az e rendelet alapján minden pályázati úton igényelhető települési támogatásban való pályázati részvétele kizárt.”

6. § Az Ör. 20/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20/B. § (1) Pályázat útján a martonvásári székhellyel rendelkező vagy Martonvásáron tevékenykedő sportegyesületben sportoló 16 év alatti gyermeke után, évente legfeljebb kettő alkalommal támogatásban részesíthető az a törvényes képviselő,

a) aki a településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és nyilatkozata szerint életvitelszerűen itt él,

b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át,

c) amennyiben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke tanulmányi átlaga a pályázatot megelőző kettő tanítási félévben testnevelésből 5,00,

d) az érintett sportegyesület vezető edzője a sportegyesület képviselőjével közös támogatói nyilatkozatot, ajánlást ad ki a gyermek tekintetében, valamint igazolja, hogy a pályázatot megelőző fél évben a gyermek a adott sportegyesület edzéseinek minimum 60%-án részt vett.

(2) A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó,

a) aki családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttatnak (alap-, középfokú vagy felsőoktatás nappali tagozatán),

b) aki gyermekét, gyermekeit egyedül neveli,

c) aki sportversenyen dobogós helyezést ért el vagy különdíjat kapott.

(3) A támogatás összege gyermekenként évente legfeljebb 100.000.-Ft.

(4) A pályázatot a rendelet 8. melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani.

(5) Nem részesíthető települési támogatásban egyidejűleg ugyanazon gyermeke után a törvényes képviselő jelen rendelet 20. §-ában és 20/B. §-ában foglaltak alapján, valamint az évi legfeljebb két alkalmat és az évi legfeljebb 100.000,- Ft összegű települési támogatást a 20. § és 20/B. § tekintetében egybe kell számítani.

(6) Jelen paragrafus alapján nyújtott támogatás kizárólag célhoz kötötten, a sportolással kapcsolatban használatos felszerelés, öltözet, továbbá éves sportegyesületi tagdíj befizetéséhez használható fel, és kötelező vele elszámolni legfeljebb a közigazgatási határozat meghozatalától számított 2 hónapon belül. Amennyiben a kérelmező elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy kötelezni kell annak egy összegben történő visszafizetésére.

(7) Aki a jelen paragrafus (6) bekezdésében foglalt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, annak a pályázat benyújtásától számított egy évig az e rendelet alapján minden pályázati úton igényelhető települési támogatásban való pályázati részvétele kizárt.”

7. § Az Ör. 21. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § (1) Pályázat útján évente legfeljebb kettő alkalommal támogatásban részesíthető az a felsőoktatásban tanulmányokat folytató nappali tagozatos hallgató,

a) aki a településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,”

8. § Az Ör. 22. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. § (1) Pályázat útján, 14 éven aluli gyermeke után, évente egy alkalommal támogatásban részesíthető a gyermek táboroztatásának költségeihez való hozzájárulás céljából a meghatározott feltételek együttes fennállása esetén az a törvényes képviselő,

  1. aki a településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt él,”

9. § Az Ör. 22. § a következő (5)-(7) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Jelen paragrafus alapján nyújtott támogatás kizárólag célhoz kötötten, a törvényes képviselő által pályázatában megjelölt táboroztatás költségeinek megfizetésére használható fel, és kötelező vele elszámolni legfeljebb a közigazgatási határozat meghozatalától számított 2 hónapon belül.

(6) Aki a jelen paragrafus (5) bekezdésében foglalt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, annak a pályázat benyújtásától számított egy évig az e rendelet alapján minden pályázati úton igényelhető települési támogatásban való pályázati részvétele kizárt.

(7) A pályázóknak igazolást kell becsatolniuk a tábor szervezetőjétől arra vonatkozóan, hogy a gyermek táboroztatását vállalni tudja, illetve az igazoláson fel kell tüntetnie a tábor költségét és időbeli intervallumát.”

10. § Az Ör. 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„28. § (3) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összege 150.000,- Ft.”

11. § Az Ör. 28. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„28. § (4) A kérelmező személy a részére kifizetett pénzbeli rendkívüli települési támogatás összegével köteles elszámolni a határozatban foglalt – legfeljebb a határozat meghozatalától számított két hónapon belül megjelölt - határidőig és módon. Amennyiben a kérelmező elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az elszámolási kötelezettségének teljesítéséig, de legfeljebb a kérelem beadásának időpontjától számított 1 év időtartamig nem részesülhet rendkívüli települési támogatásban.

12. § Az Ör a jelen rendelet 1. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

13. § Ez a rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba és hatályba lépését követő 10. napon hatályát veszti.


                         Dr. Szabó Tibor                                         Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                           polgármester                                                            jegyző


Kihirdetve: 2017. június 28.

                                                                                            Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                            jegyző

Mellékletek