Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2017 (XII.14.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2018. 01. 01 - 2018. 01. 02

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

31/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Martonvásár város jelképeiről, használatuk rendjéről, valamint a város nevének használatáról, továbbá a város középületeinek és közterületeinek fellobogózásáról szóló 3/2015. (IV. 01.) önkormányzati rendeletének 2. § (13) bekezdése és 11. § (7) bekezdése.


2. § Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendeletének 3. § (8) bekezdése.


3. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek és magánutak elnevezésének, valamint a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 23/2016. (XII.14.) önkormányzati rendeletének 17. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„17.§ (7) A házszámozás iránti eljárásra egyebekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései az irányadóak.”


4. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és közterület-felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016 (X.12.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A közterület-használatot a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a jegyző engedélyezi. Az engedélyezési eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.”


5. § Az Ör. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„17.§ (2) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört:

  1. helyszíni bírság esetén a közterület-felügyelő;
  2. közigazgatási bírság esetén a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a jegyző

gyakorolja. A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárás során a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.”


6. § Az Ör. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„21.§ (3) Az eljárás lefolytatására az Ákr. rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.”


7. § Az Ör. 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 22. § (2) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört:

  1. helyszíni bírság esetén a közterület-felügyelő;
  2. közigazgatási bírság esetén a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a jegyző

gyakorolja. A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárás során a Ksztv. rendelkezéseit kell alkalmazni.”


8. § Az Ör. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„30. § (1) A lakosság egészségének és a levegő tisztaságának védelme érdekében az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése – az ünnepnapokat kivéve –

  1. a szeptember 1. és április 30. közötti időszakban, minden páros hét péntekén és szombatján,
  2. a május 1. és augusztus 31. közötti időszakban minden hónap első péntekén és szombatján

engedélyezett.”

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott napokon kívüli hétköznapokon, szombatokon, vasárnap és ünnepnapokon az avar és kerti hulladék égetése tilos

(3) Az étel készítésére szolgáló tűz rakása egész évben fa vagy faszén égetésével engedélyezett.”


9. § E rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti.
                         Dr. Szabó Tibor                                               Miklósné Pető Rita

                           polgármester                                                          aljegyzőKihirdetve: 2017. december 14.


                                                                                                   Miklósné Pető Rita

                                                                                                            aljegyző