Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015 (V.27.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról szóló 19/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 28 - 2015. 05. 29

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

13/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 19/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 19/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 1. §-ának

a) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(E rendelet alkalmazásában)

a)épület alatt a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 52. § 5. pontjában foglaltakat kell érteni;”

b) c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(E rendelet alkalmazásában)

c)ingatlan alatt a Htv. 52. § 15. pontjában foglaltakat kell érteni;”

c) g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(E rendelet alkalmazásában)

g)nem beépíthető telek alatt olyan telket kell érteni, amelyen Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: HÉSZ), továbbá más jogszabályban foglalt beépíthetőségi követelmények, feltételek és az építéshatóság ezirányú hatósági szolgáltatási nyilatkozata vagy hatósági bizonyítványa alapján a Htv. 52. § 5.,6. pontjában meghatározott épület, épületrész  nem helyezhető el.” 

d) l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(E rendelet alkalmazásában)

l)vállalkozó alatt a Htv. 52. § 26. pontjában foglaltakat kell érteni.”

2. § Az Ör. a következő 6/A. §-sal egészül ki:

6/A. § A HÉSZ-ben beépítésre nem szánt általános mezőgazdasági (Má), valamint gazdasági erdőterület (Eg) területként megjelölt övezetben elhelyezkedő, az ingatlan nyilvántartásban kivett művelési ágú, külterületi fekvésű ingatlanként bejegyzett telek után az adó mértéke 60 Ft/m2/év.

3. § Az Ör. 7. § (1) bekezdésében a „Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének helyi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: HÉSZ)” szövegrész helyébe a „HÉSZ-ben” szöveg lép.

4. § Az Ör. 9. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(Az adó mértéke)

a) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén évi mértéke az adóalap 1,9 %-a.

5. § Az Ör. a következő 11. §-sal egészül ki:

„11. § A 6/A. § rendelkezéseit 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.”         

6. § Ez a rendelet 2015. május 28. napján lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


                                     


Dr. Szabó Tibor                                                                              Miklósné Pető Rita

  polgármester                                                                                          aljegyzőKihirdetve: 2015. május 27.                                                  Miklósné Pető Rita

                                                                                                         aljegyző