Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2017 (IX.27.) önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2018. 01. 01 - 2018. 01. 02

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

23/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 9. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) III. fejezet 5. része az alábbi 19/A. §-sal egészül ki:

„19/A. § Meghatalmazottként az alábbiak járhatnak el az önkormányzatot (azok szerveit) érintő peres eljárásokban:

a) a helyi önkormányzat pereiben: a helyi önkormányzat képviselő-testületének a tagja, a polgármester, a jegyző, az aljegyző és a polgármesteri hivatal osztályvezetője;

b) a polgármesternek az őt e minőségében érintő pereiben: a helyi önkormányzat képviselő-testületének a tagja, a jegyző, az aljegyző és a polgármesteri hivatal osztályvezetője;

c) a jegyzőnek az őt e minőségében érintő pereiben: az aljegyző vagy a polgármesteri hivatal osztályvezetője;

d) a helyi önkormányzat szerveinek, valamint e szervek vezetőinek az őket e minőségükben érintő pereiben: a jegyző, az aljegyző és a polgármesteri hivatal osztályvezetője.”

2. § Az Ör. 66. § (5) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) A titkos szavazás lebonyolításában a Gazdasági Bizottság és a jegyző működik közre.”

3. § Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az elektronikus ügyintézésről, egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 29/2005. (X.26.) önkormányzati rendelete.

4. § Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


K.m.f.


                          Dr. Szabó Tibor                                               Miklósné Pető Rita

                           polgármester                                                           aljegyzőKihirdetve: 2017. szeptember 27.


                                                                                                    Miklósné Pető Rita

                                                                                                             aljegyző