Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016 (IX.14.) önkormányzati rendelete

A szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 09. 15 - 2016. 09. 25


Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

15/2016. (IX.14.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában, továbbá a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 20. § (1) bekezdésének c) pontja az alábbiak szerint módosul:

„c) amennyiben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke – a testnevelés, ének-zene, képzőművészet-rajz, vizuális nevelés, technika, dráma, magatartás és szorgalom tárgyak, osztályzatok nélkül - számított tanulmányi átlaga legalább 4,00, illetve szöveges értékelés esetén az összefoglaló értékelés legalább jól megfelelt és a tantárgy követelményeket legalább 75 %-os szinten teljesítette.”

2. § Az Ör. az alábbi 20/A. §-sal egészül ki:

„20/A. § (1) Pályázat útján a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskolában (a továbbiakban: Iskola) alapfokú művészeti oktatásban részesülő, legfeljebb 18 éves korú gyermeke után, évente legfeljebb kettő alkalommal, egyidejűleg kizárólag egy tanszak tekintetében támogatásban részesíthető az a törvényes képviselő,

a) aki a településen bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik és nyilatkozata szerint életvitelszerűen itt él,

b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át,

c) amennyiben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke tanulmányi átlaga 5,00 és az Iskolától 30 napnál nem régebbi ajánlással rendelkezik a pályázat támogatása tárgyában.

(2) A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó,

a) aki családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttatnak (alap-, középfokú vagy felsőoktatás nappali tagozatán),

b) aki gyermekét, gyermekeit egyedül neveli.

(3) A támogatás összege gyermekenként évente legfeljebb 100.000.-Ft.

(4) A pályázatot a rendelet 7. melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani.

(3) Nem részesíthető települési támogatásban egyidejűleg ugyanazon gyermeke után a törvényes képviselő jelen rendelet 20. §-ában és 20/A. §-ában foglaltak alapján, valamint az évi legfeljebb két alkalmat és az évi legfeljebb 100.000,- Ft összegű települési támogatást a 20. § és 20/A. § tekintetében egybe kell számítani.

(4) Jelen paragrafus alapján nyújtott támogatás kizárólag célhoz kötötten, a művészeti oktatással kapcsolatban használatos taneszköz, hangszer megvásárlására, tandíj, térítési díj megfizetésére használható fel, és kötelező vele elszámolni legfeljebb a közigazgatási határozat meghozatalától számított 2 hónapon belül.

(5) Aki a jelen paragrafus (4) bekezdésében foglalt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, annak az e tárgyban kiírt soron következő pályázati részvétele kizárt.”

3. § Az Ör. az alábbi 20/B. §-sal egészül ki:

„20/B. § (1) Pályázat útján a martonvásári székhellyel bejegyzett sportegyesületben sportoló 18 év alatti gyermeke után, évente legfeljebb kettő alkalommal támogatásban részesíthető az a törvényes képviselő,

a) aki a településen bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik és nyilatkozata szerint életvitelszerűen itt él,

b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át,

c) amennyiben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke tanulmányi átlaga a pályázatot megelőző tanítási félévben testnevelésből 5,00,

d) az érintett sportegyesület vezető edzője a sportegyesület képviselőjével közös támogatói nyilatkozatot, ajánlást ad ki a gyermek tekintetében, valamint igazolja, hogy a pályázatot megelőző fél évben a gyermek a adott sportegyesület edzéseinek minimum 60%-án részt vett.

(2) A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó,

a) aki családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttatnak (alap-, középfokú vagy felsőoktatás nappali tagozatán),

b) aki gyermekét, gyermekeit egyedül neveli,

c) aki sportversenyen dobogós helyezést ért el vagy különdíjat kapott.

(3) A támogatás összege gyermekenként évente legfeljebb 100.000.-Ft.

(4) A pályázatot a rendelet 8. melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani.

(3) Nem részesíthető települési támogatásban egyidejűleg ugyanazon gyermeke után a törvényes képviselő jelen rendelet 20. §-ában és 20/B. §-ában foglaltak alapján, valamint az évi legfeljebb két alkalmat és az évi legfeljebb 100.000,- Ft összegű települési támogatást a 20. § és 20/B. § tekintetében egybe kell számítani.

(4) Jelen paragrafus alapján nyújtott támogatás kizárólag célhoz kötötten, a sportolással kapcsolatban használatos felszerelés, öltözet, továbbá éves sportegyesületi tagdíj befizetéséhez használható fel, és kötelező vele elszámolni legfeljebb a közigazgatási határozat meghozatalától számított 2 hónapon belül.

(5) Aki a jelen paragrafus (4) bekezdésében foglalt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, annak az e tárgyban kiírt soron következő pályázati részvétele kizárt.”

4. § Az Ör. 23. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4) A pályázat elbírálásáról a pályázókat a bírálatot követő 20 napon belül értesíteni kell.”

5. § Az Ör. 25. §-a az alábbi k) és l) ponttal egészül ki:

„k) a munkaerőpiacra való visszatagozódáshoz, elhelyezkedéssel kapcsolatos költségekhez.

„l) egyéb.”

6. § Az Ör. 26. § (1) bekezdésének a) pontja az alábbiak szerint módosul:

„a) az egy háztartásban élők esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,”

7. § Az Ör. 26. § (1) bekezdésének b) pontja az alábbiak szerint módosul:

„b) gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő szülő, továbbá olyan család esetén, ahol fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg személy él az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,”

8. § Az Ör. 26. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető eseti jelleggel évente egy alkalommal a 25. § a), c) és d) pontja szerinti többletkiadás bekövetkezése esetén az is, ahol az egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelemhatára nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át.”

9. § Az Ör. 28. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4) A kérelmező személy a részére kifizetett pénzbeli rendkívüli települési támogatás összegével köteles elszámolni a határozatban foglalt – legfeljebb a határozat meghozatalától számított két hónapon belül megjelölt - határidőig és módon. „

10. § Az Ör. 28. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(5) A 25. § i) pontjában foglalt célra fordítható települési támogatás nem számít bele az egyéb célra igényelt rendkívüli települési támogatásoknak évi legfeljebb 6 alkalommal történő igénylésébe, és a 28. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt éves maximális összegbe.”

11. § Az Ör. 29. § (1) bekezdésének i) pontja az alábbiak szerint módosul:

„i) ápolásra, gondozásra szoruló beteg személy esetén: 30 napnál nem régebbi eredeti háziorvosi igazolást vagy kórházi zárójelentést.”

12. § Az Ör. 3. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

13. § Az Ör. 4. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

14. § Az Ör. 5. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

15. § Az Ör. 6. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

16. § Az Ör. e rendelet 5. melléklete szerinti 7. melléklettel egészül ki.

17. § Az Ör. e rendelet 6. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

18. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő 10. napon hatályát veszti.


K.m.f.


                        Dr. Szabó Tibor                                              Miklósné Pető Rita

                           polgármester                                                         aljegyző


Kihirdetve: 2016. szeptember 14.

                                                                                                 Miklósné Pető Rita

                                                                                                          aljegyző