Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2017 (XI.29.) önkormányzati rendelete

a települési adóról

Hatályos: 2018. 01. 01 - 2021. 12. 31

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

29/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a települési adóról


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1./A. § (1) bekezdésében, valamint 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1. Az adó bevezetése


1. § Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1/A. §-a szerinti települési adót vezet be határozott időre.


2. Értelmező rendelkezések


2. § E rendelet alkalmazásában:

1. szennyvízgyűjtésre szolgáló műtárgy: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK)1. melléklet 69. pontja szerinti, a szennyvízelvezetéshez kapcsolódó közműpótló műtárgy.

2. Kismarton településrész: a HÉSZ 1. mellékletében a Szabályozási Terv SZT-3 jelű tervlapján „Kismarton”-ként megjelölt településrész.

3. lakóegység: lakóegységen azt a legkisebb egységet kell érteni, mely a Htv. 52. § 5. pontja szerinti épület vagy 6. pontja szerinti épületrész vagy 8. pontja szerinti lakás fogalmának megfelel.

4. tulajdonos: tulajdonoson a Htv. 52. § 7. pontja szerinti fogalmat kell érteni.


3. Az adó tárgya, hatálya


3. § Adóköteles lakóegységenként a szennyvízgyűjtésre szolgáló műtárgy (a továbbiakban: szennyvíztározó) használata.

4. § A rendelet területi hatálya Martonvásár város közigazgatási területén - Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 4. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - a HÉSZ 1. melléklete szerinti Szabályozási Tervben belterületként jelölt területekre terjed ki.

5. § (1) Az adó alanya – a Htv. 1/A. § (1) bekezdésében meghatározottakat kivéve - az, aki e rendelet hatályba lépésekor olyan lakóegység tulajdonosa, mely lakóegység szennyvíztározóra rá van kötve. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok. Az adókötelezettség a rendelet hatályba lépésével keletkezik.

(2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.


4. Az adó alapja és mértéke


6. § (1) Az adó alapja a lakóegység.

(2) Az adó egyszeri mértéke: 240.000.-Ft/lakóegység.5. Adómentesség


7. § (1) Mentes az adó megfizetése alól az az adóalany, aki e rendelet hatálybalépésekor a tulajdonában álló lakóegység után csatornadíj vagy talajterhelési díj fizetésére kötelezett.

(2) Mentes az adó megfizetése alól a Kismarton településrészen fekvő lakóegység.


6. Eljárási rendelkezések


8. § (1) Az adót az önkormányzati adóhatóság határozat hozatala mellett, kivetéssel állapítja meg az adóalany bevallása alapján, az ingatlan-nyilvántartásban e rendelet hatályba lépése napján nyilvántartott adatok szerint.

(2) Bevallást az adókötelezettség keletkezését követő 30 napon belül kell tenni e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon az önkormányzati adóhatóság felé.

(3) Nem kell tenni bevallást, ha e rendelet alapján az adómentesség feltételei fennállnak.

(4) Ha az adó alanya az e rendeletben meghatározottak szerint nem tesz bevallást, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Art.) foglaltak szerint mulasztási bírság kiszabásának, valamint adóellenőrzési eljárás lefolytatásának van helye.

(5) Az önkormányzati adóhatóság adóhatósági adó-megállapítással élhet az Art. 141. § (7) bekezdésében foglaltak szerint, mely az adózót bevallási kötelezettsége alól nem menti fel.

(6) Az adót pótlékmentesen nyolc részletben kell megfizetni az alábbiak szerint, Martonvásár város települési adó beszedési számlájára:

a) 2018. március 15. napjáig: 10.000.-Ft

b) 2018. szeptember 15. napjáig: 10.000.-Ft

c) 2019. március 15. napjáig: 10.000.-Ft

d) 2019. szeptember 15. napjáig: 10.000.-Ft

e) 2020. március 15. napjáig: 50.000.-Ft

f) 2020. szeptember 15. napjáig: 50.000.-Ft

g) 2021. március 15. napjáig: 50.000.-Ft

h) 2021. szeptember 15. napjáig: 50.000.-Ft

9. § Az adóalany adóhatósághoz írásban benyújtott kérelmére, részére

a) az Art. 198-199. §-a szerinti fizetési könnyítés (fizetési halasztás, részletfizetés),

b) az Art. 201. § szerint adómérséklés

engedélyezhető.

10. § A lakóegység tulajdoni viszonyaiban bekövetkező változások nem érintik az adóalanyiságot, de az adóalany és a tulajdonos – okiratba foglalt módon - megállapodhatnak abban, hogy az adóalany által még meg nem fizetett adót a lakóegység új tulajdonosa fizesse meg.

11. § Az e rendeletben nem szabályozott fogalmak vonatkozásában a Htv. rendelkezéseit kell alkalmazni.


7. Záró rendelkezés


12. § Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba és 2021. december 31. napján hatályát veszti.
                         Dr. Szabó Tibor                                         Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                           polgármester                                                          jegyző    


Kihirdetve: 2017. november 29. napján.


                                                                                            Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                        jegyző

Mellékletek